Vatandaşlık Yargı Test 1

Soru: 1

I. Siyasi partilerin mali denetimlerini yapmak II. Uluslararası anlaşmalar hakkında görüş bildirmek III. Meclis içtüzüğünün yargısal denetimini yapmak

Yukarıda verilenlerden hangileri hakkında Anayasa Mahkemesi yetkilidir?
Soru: 2

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası tarafından koruma altına alınmış kanunlardan biri değildir?
Soru: 3

Siyasi partinin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne kim ya da kimler başvurabilir?
Soru: 4

Anayasa Mahkemesi Başkanı kim tarafından seçilir?
Soru: 5

Anayasa Mahkemesi üyelerini atama görev ve yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Soru: 6

Anayasa Mahkemesi'nce iptal talebi esastan reddedilen kanunlar için ne kadar süre ile tekrar itiraz yoluna başvurulamaz?
Soru: 7

Aşağıdakilerden hangisi yürürlükteki bir kanun hakkında itiraz yolu ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilir?
Soru: 8

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun bir savcı hakkında verdiği disiplin cezasına karşı aşağıdakiler-den hangisine başvurulabilir?
Soru: 9

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soru: 10

Aşağıdakilerden hangisi mahkemelerin bağımsızlığı ilkesine aykırı bir durumdur?
Soru: 11

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkileri arasında gösterilemez?
Soru: 12

Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşu ve üyeleri hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Soru: 13

Anayasa Mahkemesi’nde Yüce Divan sıfatıyla aşağıdakilerden hangisi yargılanmaz?
Soru: 14

1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi hakimlik teminatı olarak kabul edilmemiştir?
Soru: 15

TBMM’nin aldığı;
I. Savaşa karar verme,
II. Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin alınan kararlar,
III. TBMM içtüzüğünün kabulü ve değiştirilmesine yönelik alınan kararlar,


gibi kararlardan hangileri Anayasa Mahkemesi’nin denetleyebileceği kararlar arasında gösterilir?

Benzer Testler