Vatandaşlık İdare Hukuku Test 3

Soru: 1

Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk makamlarından biri değildir?
Soru: 2

Köyün işlerinin yerine getirilmesi için toplanan vergiye ne ad verilir?
Soru: 3

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, adaylık süresi içerisinde veya sonunda görevine son verilenler ne kadar süre ile devlet memurluğuna alınmazlar?
Soru: 4

Aşağıdaki idari birimler ve bu birimlerin en büyük hiyerarşik amirleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Soru: 5

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti İdaresi'nin görevlerinden biri değildir?
Soru: 6

I İzmir Büyükşehir Belediyesi
II Gazi Üniversitesi
III Sema Köyü
IV TRT Genel Müdürlüğü
V İzmir Barosu

Yukarıdaki kamu tüzel kişilerinden hangileri mal topluluğu niteliği taşımaktadır?
Soru: 7

2012 yılında yapılan düzenleme ile aşağıdakilerden hangisi 2014 yerel seçimlerinden itibaren büyükşehir belediyesi olan illerden biri değildir?
Soru: 8

Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve giderlerini denetleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Soru: 9

I Hiyerarşi
II Yetki genişliği
III Yerinden yönetim
IV İdari vesayet

Yukarıdakilerden hangileri idarenin bütünlüğünü sağlayan hukuki araçlardır?
Soru: 10

Aşağıdaki kurumlardan hangisi, madeni paraları basma yetkisine sahiptir?
Soru: 11

I İl
II İlçe
III Bucak

Yukarıdaki idari birimlerden hangileri kanun ile kurulur?
Soru: 12

1982 Anayasası'na göre, mahalli idarelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Benzer Testler