Vatandaşlık İdare Hukuku Test 2

Soru: 1

Belediye meclisini ve belediye encümenini fesheden, belediye başkanının görevine nihai olarak son veren merci aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 2

Aşağıdakilerden hangisi Devlet tüzel kişiliğinden ayrı bir kamu tüzel kişiliğine sahiptir?
Soru: 3

Kolluk faaliyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 4

Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay ile ilgili yanlış bir bilgidir?
Soru: 5

Aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyesi adına yapılacak kamulaştırma için kamu yararı kararı almaya yetkilidir?
Soru: 6

I Polis II Zabıta III Korucu IV Ormancı V Jandarma

Yukarıdakilerden hangileri genel idari kolluk personelidir?
Soru: 7

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönünden yerinden yönetimler arasında yer almaz?
Soru: 8

I Danıştay II Sayıştay III Yüksek Denetleme Kurulu IV Milli Güvenlik Kurulu V Devlet Denetleme Kurulu

Yukarıdakilerden hangileri merkeze yardımcı kuruluşlar arasında yer almaz?
Soru: 9

Aşağıdakilerden hangisi il özel idaresinin oluşumunda yer alır?
Soru: 10

1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulunun üyesi değildir?
Soru: 11

Bir ilde büyükşehir belediyesi kurulabilmesi için toplam nüfusun en az kaç olması gerekir?
Soru: 12

Aşağıdakilerden hangisi idari fonksiyonun özellikleri ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Benzer Testler