Vatandaşlık Anayasa Hukuku Test 3

Soru: 1

Normal kanunlarla aynı organlarca ve aynı usullerle değiştirilebilen anayasalara ne ad verilir?
Soru: 2

Aşağıdakilerden hangisinde kazuistik anayasanın tanımı doğru olarak verilmiştir?
Soru: 3

Tek bir ülke üzerinde tek bir milletin tek bir egemenliğe tabi olduğu devlet şekline ne ad verilir?
Soru: 4

I Halk vetosu
II Halk oylaması
III Halk girişimi
IV Parlamentonun feshi

Yukarıdakilerden hangileri yarı doğrudan demokrasinin araçları arasında yer almaz?
Soru: 5

Türk Anayasa tarihinin ilk anayasal gelişmesi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 6

Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu demokrasinin özelliklerinden biri değildir?
Soru: 7

Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası'nda yapılan 1971-1973 değişikliklerinden biri değildir?
Soru: 8

Aşağıdaki anayasalardan hangisi yumuşak anayasa niteliği taşır?
Soru: 9

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın özelliklerinden biridir?
Soru: 10

Aşağıdakilerden hangisi yarı başkanlık sisteminin özelliklerinden biri değildir?
Soru: 11

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası ile getirilen yeniliklerden biri değildir?
Soru: 12

“Devletin dini İslam'dır.”

ifadesi ne zaman anayasadan çıkartılmıştır?

Benzer Testler