Vatandaşlık Anayasa Hukuku Test 1

Soru: 1

1982 Anayasası'na göre, aşağıdakilerden hangisi seçimlerde uyulması gereken esaslardan biri değildir?
Soru: 2

I Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.
II Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.
III Vatandaş hiçbir durumda suç sebebiyle yabancı bir ülkeye geri verilemez.
IV Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez.
V Ceza sorumluluğu kolektiftir.

Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası'nın suç ve cezalara ilişkin esasları arasında yer almaz?
Soru: 3

I Siyasi partilerin, parti içi düzenlemeleri ve faali- yetleri demokrasi ilkelerine aykırı olamaz.
II Siyasi partiler ticari faaliyetlerde bulunamazlar.
III Siyasi partiler yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, Türk uyruğundan olmayan gerçek veya tüzel kişilerden maddi yardım alamazlar.
IV Siyasi partiler, yabancı ülkelerde yurtdışı temsilciliği kuramazlar.
V Siyasi partiler sendikalarla ortak çalışma yapamazlar.

Yukarıdakilerden hangileri siyasi partilerle ilgili yanlış bir bilgidir?
Soru: 4

I Demokratik devlet ilkesi II Hukuk devleti ilkesi III Sosyal devlet ilkesi IV Devletin şekli Cumhuriyettir hükmü

Yukarıdakilerden hangileri Ilk defa 1982 Anayasası ile değiştirilemez hükümler arasına alınmıştır?
Soru: 5

Servet, vergi, öğrenim durumu ve cinsiyet gibi ayrımlara gitmeden bütün vatandaşlara oy hakkının verilmesi aşağıdaki seçim ilkelerinden hangisinin sonucudur?
Soru: 6

I Seçme ve seçilme hakkı
II Kamu denetçisine başvurma hakkı
III Vatan hizmeti
IV Dilekçe hakkı
V Vergi ödevi

Yukarıdaki siyasi hak ve ödevlerden hangileri yabancılara da tanınmıştır?
Soru: 7

Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerle ilgili yanlış bir bilgidir?
Soru: 8

Aile reislerine birden çok oy hakkı tanınması, aşağıdaki ilkelerden hangisine aykırılık teşkil eder?
Soru: 9

Cumhuriyetçiliğin doğal sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 10

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin nitelikleri arasında yer almaz?
Soru: 11

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk milliyetçiliğinin hukukumuzdaki pozitif sonuçları içinde yer almaz?
Soru: 12

Temel hak ve özgürlükler bazı durumların gerçekleşmesi halinde sınırlanabilir.

Buna bağlı olarak temel hak ve özgürlüklere yapılacak sınırlamalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Benzer Testler