Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası Test 3

Soru: 1

Çukurova’da bir çiftçi, tarlasında hangi ürünü yetiştirirse daha fazla verim alacağını tespit etmek istemiş, bunun için tarlayı beş bölüme ayırarak her bölüme farklı bir ürünün ekimini yapmıştır.

Buna göre, kaç numaralı bölüme ektiği ürün yöre iklimine uyum sağlayamadığı için tarımının yapılması kesinlikle uygun değildir?
Soru: 2

Tarım faaliyetlerinin yapılabildiği süreye "tarım mevsimi” denir. Sıcaklık ortalaması yüksek olan yerlerde tarım mevsimi uzundur.

Yukarıdaki haritadan işaretlenmiş alanların iklim özellikleri göz önüne alındığında, hangisinde tarım mevsiminin daha uzun olduğu söylenebilir?
Soru: 3

Türkiye üretimin az olduğu yıllarda buğday ithal etmekte, üretimin fazla olduğu yıllarda ise buğday ihraç etmektedir.

Buğday üretiminde yıllara göre meydana gelen değişikliğin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 4

Yukarıda pirincin Türkiye genelinde yoğun olarak üretildiği alanlar gösterilmiştir.

Türkiye'nin iklim ve yeryüzü şekilleri dikkate alındığında pirinçle ilgili olarak;

I. Akarsu boylarında yetiştirilmektedir.
II. Ekim alanlarında yaz mevsimi kurak geçmektedir.
III. Sulama olanaklarının geliştiği yerlerde üretilmektedir.
IV. Üretim tüketimi karşılayacak kapasitededir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Soru: 5

Ekim alanlarının nadasa bırakılması, - toprak nemliliği,
- hava sıcaklığı,
- yağış miktarı ile yakından ilişkilidir.

Buna göre, haritada gösterilen alanlardan hangisinde nadas tarımı daha yayam olarak yapılmaktadır?
Soru: 6

(6. ve 7. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız)


Ben tarım aletleri imalatçısıyım. Ürünlerimi satmak için bölge genelini dolaştım. Araziler genel olarak dağlık ve engebeli. Tarım ancak dağlar arasında kalan ovalarda yapılıyor. Yükseltinin fazla olması, yaz mevsiminin kısa, kış mevsiminin de uzun olması birçok tarım ürününün yetişmesini engelliyor. Bazen de şiddetli soğuklardan dolayı don olayı yaşanıyor ve tarım ürünleri bundan büyük zarar görüyor.

Yukarıda sözü edilen bölge, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 7

Yukarıda anlatılan bölgede aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin doğal olarak yetişmesi zordur?
Soru: 8

Türkiye’de aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin doğal yetişme alanı daha geniştir?
Soru: 9

- Kış soğuklarından korunmuş alanlarda yetişir.
- Büyük Menderes Ovası en fazla üretildiği yerdir.
- Kurutulmuş olarak ihraç edilir.

Yukarıda hangi tarım ürününe ait özellikler verilmiştir?
Soru: 10

I. Haşhaş
II. Mısır
III. Tütün
IV. Ayçiçeği

Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangilerinin tarım alanları devlet tarafından sınırlandırılmaktadır?
Soru: 11

Şeker pancarının özellikleri dikkate alındığında yukarıdaki haritada verilen şehirlerden hangisinde şeker fabrikasının kurulması işletilebilirlik açısından ekonomik olmaz?

Benzer Testler