Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası Test 1

Soru: 1

Türkiye’de;

- Geniş ve verimli ovalarda tarımsal faaliyetler,
- Yüksek dağlarda hayvancılık ve yaylacılık faaliyetleri,
- Güneşli gün sayısının fazla olduğu kıyı kesimlerde turizm faaliyetleri yaygın olarak yapılmaktadır.

Yukarıda verilen bilgiler göz önüne alındığında;

I. Yöreler arasında iklim şartları değişiklik göstermektedir.
II. Kıyı kesimlerinde turizmin gelişmesi tarım alanlarını daraltmıştır.
III. Yerşekillerinin çeşitlilik göstermesi farklı ekonomik faaliyetlerin gelişmesine olanak sağlamıştır.

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
Soru: 2

Türkiye’de kırsal kesimleri kalkındırmak amacıyla yapılan yatırımları teşvik için;
• vergi indirimi,
• arsa temini,
• ucuz enerji,
• araç gereç alımında gümrük vergisi indirimi uygulamaları yapılmaktadır.

Yukarıdaki haritada verilen illerden hangilerinde, bu tür uygulamaların yapıldığı söylenemez?
Soru: 3

Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’de tarımı olumsuz yönde etkilediği söylenemez?
Soru: 4

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde tarımın önemli bir yere sahip olduğunun göstergesi değildir?
Soru: 5

Erozyonla, toprağın verimli üst kısmı süpürülerek toprak verimi azalır ve zamanla tarım alanları daralır.

Aşağıdakilerden hangisi toprağı erozyondan korumak için alınması gereken önlemlerden biri değildir?
Soru: 6

Yukarıdaki tabloda, Türkiye’ye ait kaç numaralı coğrafi konum özelliğinin ekonomiye olan katkısı yanlış verilmiştir?
Soru: 7

Yukarıdaki tabloda bölgelerdeki ekili-dikili alanların bölge yüzölçümlerine göre oranları gösterilmiştir.

Ekili-dikili alanların oranının bölgelere göre farklı olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Soru: 8

Türkiye genelde yüksek ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Ülkemizin yaklaşık %62’si eğimin %15’ten fazla olduğu engebeli ve sarp arazilerden oluşur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu tür arazilerde gözlenen durumlardan biri değildir?
Soru: 9

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan itibaren ülkenin gıda ihtiyacını karşılayabilmek, tarımsal üretimi, tarımsal ihracatı ve çiftçinin gelir düzeyini artırmak için bir dizi kararlar almış ve uygulamıştır.

Aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yukarıda belirtilen amaca yönelik olduğu söylenemez?
Soru: 10

Yükselti ve engebenin az olduğu yerler ekonomik faaliyetleri olumlu yönde etkilemiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kıyı ovaları ile yükseltisi 500 metrenin altında olan ovaların özelliklerinden biri değildir?

Benzer Testler