Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme Test 3

Soru: 1

Tarım alanlarının geniş, tarımda çalışan nüfusun az olduğu yerlerde tarımsal nüfus yoğunluğu azdır.

Buna göre, haritada gösterilen alanlardan hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğunun daha az olduğu söylenebilir?
Soru: 2

Sanayinin gelişmiş olduğu alanlarda nüfus yoğun olduğu için nüfus dağılışı iklim ve yer şekillerinden önemli ölçüde etkilenmez.

Haritada gösterilen yerlerden hangileri bu duruma örnek olarak gösterilebilir?
Soru: 3

Türkiye’de 1980’den sonra nüfus artış hızının sürekli azalmasında;

I. sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması
II. bebek ölümlerinin azalması
III. kadınların çalışma hayatına daha fazla girmeleri
IV. aile planlamasının yaygınlaşması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?
Soru: 4

Son yapılan nüfus sayımına göre, Türkiye’de bütün bölgelerde kent nüfusu kır nüfusundan fazladır.

Kent nüfusunda meydana gelen artışın nedeni, aşağıdakilerden hangisiyle daha iyi açıklanabilir?
Soru: 5

Aşağıdaki yerlerden hangisinde nüfus yoğunluğu daha azdır?
Soru: 6

Aşağıdaki tabloda 2004 yılında Türkiye’de çalışan erkek ve kadınların ekonomik sektörlere dağılımı gösterilmiştir.

Tablodaki bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Soru: 7

Türkiye’nin nüfusu 1960 yılında 27,7 milyon iken 2010 yılında 73 milyona yükselmiştir.

50 yıllık süre içerisinde nüfusun 45 milyondan fazla artmasında,

I. sağlık hizmetlerindeki gelişmeler
II. beslenme şartlarının iyileşmesi
III. nüfus planlamalan
IV. diğer ülkelerdeki Türk nüfusunun bir kısmının

Türkiye’ye göç etmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenemez?
Soru: 8

Tarım alanlarının sınırlı olduğu yerlerde, tarımda çalışan nüfusun fazla olması, tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olmasına neden olur.

Aşağıda belirtilen illerden hangisinde, tarımsal nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha fazladır?
Soru: 9

Yukarıdaki haritada işaretleri alanların hangisinde iklim şartları elverişli olmasına rağmen nüfusun seyrek olmasında, yerşekillerinin yüksek ve engebeli olması ile tarım alanlarının dar olması birlikte etkili olmuştur?
Soru: 10

Yukarıdaki grafikte 1990-2003 yıllan arasında Türkiye ve bazı ülkelerin nüfus artış oranlan verilmiştir.

Türkiye’nin nüfus artışı ile diğer ülkelerin nüfus artışları karşılaştırıldığında, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
Soru: 11

Aşağıdaki illerin hangisinde nüfus artış hızı doğum oranından daha fazladır?
Soru: 12

Aşağıdaki bölümlerin hangisinde doğum oranı daha fazladır?

Benzer Testler