Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme Test 1

Soru: 1

Bir bölgede nüfus yapısı ile ilgili istatistiksel araştırma yapılmasına yönelik olarak hazırlanan bir formda; - Adı soyadı
- Cinsiyet durumu
- Çalıştığı sektör
- Doğum tarihi
- Eğitim durumu
soruları bulunmaktadır.

Sorulara verilen cevaplardan yola çıkarak bu bölgenin nüfusuyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Soru: 2

Türkiye’de aşağıdaki özelliklere sahip olan alanlardan hangisinde, nüfus ve yerleşmenin yoğun olduğu söylenemez?
Soru: 3

Türkiye nüfusu ile ilgili yapılan son gözlemlerde,
- genç nüfus oranının azaldığı
- yaşlı nüfus oranının arttığı
tespit edilmiştir.

Bu durumun meydana gelmesinde, aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
Soru: 4

Yukarıda Türkiye’nin 2007 yılına ait nüfus piramidi verilmiştir.

Nüfus piramidindeki veriler göz önüne alındığında, Türkiye nüfusuyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Soru: 5

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir?
Soru: 6

Haritada verilen alanlardan hangilerinin aritmetik nüfus yoğunlukları arasındaki fark daha fazladır?
Soru: 7

Yukarıdaki tabloda bazı bölgelerin yüzölçümleri ile 2000 ve 2007 yıllarındaki nüfus miktarları verilmiştir.

Tabloya göre, hangi bölgelerin aritmetik nüfus yoğunluğunun 2000 yılından 2007 yılına gelindiğinde arttığı söylenemez?
Soru: 8

Yukarıdaki grafiklerde Türkiye’de 2000 yılında toplam nüfusun işgücüne katılma oranı ile Türkiye’de cinsiyet durumuna göre iş gücüne katılma oranı gösterilmiştir.

Grafikteki bilgiler göz önüne alındığında,

I. iş gücüne katılan toplam nüfus miktarı
II. erkek nüfustaki çalışan sayısının kadın nüfusundan fazla olduğu
III. iş gücüne katılmayanların içinde kadın nüfusun erkek nüfusa oranı

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
Soru: 9

Türkiye’de kırsal kesimde yaşanan hızlı göç olayı nedeniyle kırsal nüfus oranı hızla azalmaktadır (I). Kente göç eden nüfusun eğitim çalışmalarına katılması nedeniyle okuma yazma bilenlerin oranı hızla artmaktadır (II). Kentlerde sağlık ve beslenme şartlarının iyi olması, ölüm oranını yavaşlatarak ortalama ömrün uzamasında etkili olmaktadır (111). Kırsal kesimden göç eden nüfus genelde erkekler olduğu için göç alan merkezlerde erkek nüfus miktarı daha fazladır (IV). Kent merkezlerinde kadınların iş hayatına katılması nedeniyle çalışan kadın oranı kırsal kesimlerden daha fazladır (V).

Bu parçada, Türkiye nüfusuyla ilgili numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
Soru: 10

Aşağıdaki haritada 2005 yılı verilerine göre aritmetik nüfus yoğunluğu en fazla olan yerler gösterilmiştir.

Buralarda nüfus yoğunluğunun fazla olmasında;

I. verimli tarım alanlarının bulunması
II. sanayi, ticaret ve ulaşımın gelişmesi
III. karasal iklim şartlarına sahip olmalan
IV. ormanların geniş alan kaplaması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

Benzer Testler