KPSS Vatandaşlık Çıkmış Sorular Test 1

Soru: 1

Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte olan hukuk kurallarından sadece yazılı olanlara ne ad verilir?
Soru: 2

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin şartlarından biri değildir?
Soru: 3

Türk Medeni Kanunu’na göre, kişilik nasıl başlar?
Soru: 4

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir?
Soru: 5

Bir ülkede, yetkili bir makam tarafından konulan ve hâlen yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?
Soru: 6

Bir somut olaya uygulanacak yazılı ya da yazılı olmayan bir hukuk kuralının bulunmaması durumuna ne ad verilir?
Soru: 7

Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesinde geçerli olan ana ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 8

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan biri değildir?
Soru: 9

Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukuna hakim olan ilkelerden biri değildir?
Soru: 10

Aralarında var olan borç ilişkisi dolayısıyla alacaklının borçludan isteyebileceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranış biçimine ne ad verilir?

Benzer Testler