KPSS 2020 Türkçe Denemesi 6

Soru: 1

Tiyatro eleştirmenliği yaptığı dönemde kelime kullanımına çok dikkat ederdi. Sözcüklerin iliğini çıkarırdı. Sonra da bunu okuyucu ile buluştururdu. Okuyucu bunu anlayabilirse ne ala ama çoğu zaman anlayamazdı.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 2

Nedir yaşamın anlamı? Öyle çok ki… Yaşamaktır, soluk almaktır. Şiir okumaktır. Birini sevmektir. Deniz kıyısında dolaşmaktır.

Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
Soru: 3

“Okuru onun kişisel ---- hiç kimseden çekinmeden ortaya koyduğunu bilir, yargılarına ---- veren, ona ---- bir okur kitlesi vardır.”

Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Soru: 4

(4 ve 5. soruda cümlelerden çıkarılabilecek en kapsamlı yargıyı bulunuz.)

“Kırsal alanlarda, kesintisiz olarak geçirilen temel eğitimin ikinci basamağının ilk yılı olan 6. sınıfa geçiş oranı, programın uygulandığı ilk yılda kızlar için % 102 oranında bir artış göstermiştir, ondan sonra da artmaya devam etmiştir”

Aşağıdaki cümlelerden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir?
Soru: 5

“Türkiye’de DESAM tarafından hazırlanan Ar-Ge raporuna göre, Türk halkı günde 6 saatini televizyona, 3 saatini ise internete ayırırken kitap okumaya yılda ancak 6 saat vakit ayırıyor.”

Aşağıdaki cümlelerden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir?
Soru: 6

(I) Sınavın çok zor olduğu noktasında birçok öğrencinin kanaati var ve bu durum gittikçe yayılıyor. (II) Bunun bir sonucu olarak da öğrenciler sınava girme konusunda tereddütler yaşıyor. (III) Son dönemlerdeki sınava giren öğrenci azlığı sorununun bundan kaynaklandığını söylemiştim. (IV) Beni dinleyenler sırf bu nedenden olmalı bana hak verdiler. (V) Peki ya dinlemeyenler, kim bilir nelerle meşguller.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 7

I. Milyevina’ya doğru
II. Zastova 101 marka araçla
III. bir sessizlik vardı
IV. yola koyulduğumuzda
V. onunla aramda derin, kesif

Yukarıda verilenlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulmak istenirse hangisi baştan dördüncü olur?
Soru: 8

(I) Mitlerin ortaya çıkmasındaki en önemli etken -özellikle erken devirler söz konusu olduğundandır. (II) Tören ve büyüyle ilgili çeşitli uygulamalar mitlerin oluşumunu besleyen en önemli kaynaklardır. (III) Küçük büyük her dinin yarattığı bir mitoloji vardı. (IV) Bu sebeple sanat tarihimizin, Türk mitolojisiyle ilgili çalışmalar yapılmadan aydınlatabilmesi mümkün değildir. (V) Mit; söz, öykü, efsane anlamlarına da gelir.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinden sonra “kültürün insanlar arasındaki bağlantıyı sağlayan bu önemli unsuru, doğal olarak kendi sanatını da yaratacaktır.” cümlesi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur?
Soru: 9

Reformun etkileri Avrupa’daki diğer devletlerde görülmeye başladığı zaman beraberinde kanlı mücadeleleri de getirmiştir. Krallıkla prensler arasında yaşanan Otuz Yıl Savaşları bu durumun en büyük örneğidir. O dönemlerde Avusturya’ya ait olan Bohemya’da başlayan olaylar Avrupa’nın birçok yerine yayılmıştır. İsyancılar, 1619 yılında Viyana’yı yağmalamış ve ardından Avusturya’da bir ayaklanma başlatmıştır. Bunların amacı kralı tahttan indirmek ve yerine Kalvinist bir prensi geçirmekti. Korkunç bir intikamla Bohemya’nın yerli soylu sınıfı idamlarla susturuldu. Ülke sistematik olarak Katolikleştirildi ve Almanlaştırıldı. Kalvinistler ülke dışına sürüldüler.

Verilen parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Soru: 10

Aşağıdakilerin hangisinde bağlaç farklı görevde kullanılmıştır?
Soru: 11

Aşağıdaki dizelerden hangisi basit cümle değildir?
Soru: 12

I. Güzelce ayaklarını sandalyenin arkasına bağlayarak ( ) topuklarında yükselerek ilerliyordu.
II. Asla inanamadığı şeyleri duyunca ( ) bir de bunlara o olaylar eklenince şok oldu.
III. Kitaplarını bir kenara bırakıp ( ) ödevlerini yapmak için odasına koştu.
IV. Öğününü yer yemez ( ) annesini dinler dinlemez dışarı çıktı.
V. Onu görünce ( ) heyecandan ne yapacağını bilemedi.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisindeki boş bırakılan ayraca virgül getirilemez?
Soru: 13

I. Diş filmimi çektirip doktora iletmemi söyledi.
II. Sanki onun barışsever kişiliği beni çok etkiledi.
III. Gökyüzü denilen bu katman inanılmaz bir gerçek.
IV. Ücretini sordu ve düşünmeden parayı saydı adama.

V. Acilen pardesüyü giyindi ve dışarı çıktı.

Numaralandırılmış dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
Soru: 14

(I) Türkiye Türkçesi; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve Yugoslavya’nın Makedonya eyaletinde konuşulur. (II) Kökende İstanbul ağzına dayanan bir konuşma dilidir. (III) Makedonya ve Kıbrıs da daha çok yazı dili olarak kullanılır. (IV) Bu dili konuşanların sayısı Türkiye’de 60 milyon dolaylarındadır. (V) Kıbrıs’ta 200 bin ve Makedonya’da da bir o kadardır.

Verilen parçada anlam akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 15

“Turist kılıklı bir adam gelip kendini tanıştırdı.”

Cümlesindeki anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?
Soru: 16

(I) Şiirlerinde kullandığı tarzı anlamak gerçekten zor bir işti. (II) Bir de egzotik roman türünde yazmışsa işte o zaman işin içinden çık bakalım. (III) Sözcükleri seçerken kapalı anlamlar taşımasına özellikle dikkat ediyor. (IV) Kitapseverlerin eserlerine bakış açısı kelimelerinin anlam boyutundan çok etkileniyor. (V) Yazılan eserin satmasını istiyorsa dilini değiştirmelidir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinin öge dizilişi “özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem” biçimindedir?
Soru: 17

“-n sesi” hem kaynaştırma harfi hem de ikinci tekil iyelik eki olarak kullanılabilir.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde “-n sesi” kaynaştırma harfi olarak kullanılmıştır?
Soru: 18

Halide Edip, Cumhuriyet’in ve hatta çok partili rejimin hayata geçmesinden önce 1912 tarihli Yeni Turan romanı ile çok partili rejimi siyasi bir ütopya kurgusuna oturtmuştur. Romanda “Yeni Turan” ve “Yeni Osmanlılar” isimli iki parti arasındaki ideolojik gerilim tırmanırken kadın karakter Kaya odak noktada resmedilmiştir. Başlangıçta Samiye adını taşıyan kadın kahraman, zaman içerisinde Turancılık ideolojisine bağlılığı gereği Türkçe isim almasını düşünerek Kaya ismini almıştır. Turancılık ideolojisini halk arasında yaygınlaştırma ideali ile birlikte iki erkek karakterin aşık olduğu ve paylaşamadığı kadındır Kaya. Roman boyunca yeni toplum düzeni için uğraşan bir kadın olarak resmedilen Kaya’nın bir özne olarak erkek karakterlerle kurduğu ilişki dava kadınlığını aşamamıştır.

Verilen parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
Soru: 19

Evlerinin bahçesi o kadar büyük ki herkes şaşkınlık içerisinde. Kocaman kocaman meyveleri olan meyve ağaçları, çocukların rahatça oynayabilmeleri için oyun sahaları, hocaların dinlenmesi için ayrılmış bir bölme ve dahası. Adeta her unsur insanlara hizmet ediyor. Çocuklar bahçeden hiç çıkmak istemiyor. Kahkahalar, koşuşturmacalar, kovalamacalar neler neler… İnsan okulların tamamının bahçesinin böyle olmasını istiyor. Herkes mutlu olunca da dersler de o enerjiyle harika geçiyor.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soru: 20

Ülkemizde kışlık sebzeler arasında yer alan brokoli, son yıllarda üretimi ve tüketimi hızla artan bir lahanagil sebzesi türüdür. Birçok yerde karnıbahara benzetilmektedir. Brokoli morfolojik olarak karnabahara benzer. Sebze olarak değerlendirilen kısımları, renkli ve olgunlaşmış çiçek taslakları ve kalın, etli çiçek sapları oluşturur. Brokolinin değerlendirme şekilleri fazla değildir. Zeytinyağlı, sarımsaklı ve limonlu salatası yapılmaktadır. Ayrıca son yıllarda yapılmaya başlanmıştır. Bu nedenle çoğu kişi tarafından tanınmayan bir sebzedir. Brokolinin anavatanının Akdeniz Bölgesi olduğu kabul edilmektedir. Yeşil renkli olgunlaşmış çiçek taşları oluşturan brokoli çeşitlerine calabrese adı verilmektedir. Calabrese sözcüğü İtalya’da bir bölgenin adı olup birçok araştırıcı, brokolinin anavatanının İtalya olduğunu söyler.

Verilen parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Soru: 21

Orhan Veli, büyük kavgasını sürdürürken eski sanatçılara karşı cevaplarını yazılarıyla değil, hep şiiriyle vermek istedi. Bu, onun tam anlamıyla özgür olmasını daha ilk noktada engelledi. Bu yüzden yeni sanatın gizli, el değmedik olanaklarını kazanmaya pek fırsatı olmadı. Oysa yeni şiir, eski şiirin tersi değil, çok daha farklı bir şeydi. Yeni bir sanat girişimi, kendi mantığıyla ve kendi açtığı alanlarda hareket etmeliydi.

Verilen parçada üzerinde durulmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 22

I. Ben bebek, Duygu ise iki yaşındayken göğsüme oturup morartıncaya kadar zıpladığını ya da beşiğimi “canlı bebek sus sus” diye diye sallayıp beni uyandırışını saymazsak ilk kavgalarımız iki-dört yaşlarına rastlarmış.
II. Sofrayı sen toplayacaksın, hayır sen toplayacaksın; o benim bluzum çıkart, ama sen benim eteğimi giymiştin… Bunları saymazsanız…
III. Sonra didişmeler, ağlaşmalar başlarmış. İşte kesinlikle anımsadığım ilk kavgalarımız bunlarmış. Başka kavga da bilmem ben.
IV. Kanepede yan yana otururmuşuz. Birbirimizin saçını, yüzünü okşarmışız. Sonra ben onun saçını çekermişim, o beni itermiş.
V. Düşünce tartışmaları başka elbette. O olmazsa olmaz zaten hiçbir ilişkide. Bence…

Verilen paragrafta anlam bütünlüğünün sağlanması için numaralandırılmış hangi iki cümle yer değiştirilmelidir?
Soru: 23

(23 ve 24. soruları verilen parçaya göre yanıtlayınız.)


(I) “Yabancı”nın Türkçede açılan anlam odacıklarından girdiğimizde karşılaştıklarımız ile başka bir dilde aynı olguyu karşılayan kelimenin götürdüğü yerler birbirine komşu olsa bile çizdikleri ilk görüntüler birbirinden farklı. (II) Yaban’dan gelen yabancı, bir parça medeniyetten uzaklığı da anlatıyor. Jim Morrison’ın meşhur şarkısında bahsettiği yabancı, öncelikle tuhaf. (III) Kelimenin Almancadaki karşılığı tanımak, bilmek elemlerinden geliyor; yabancı, tam anlamıyla, tanınmadık, bilinmedik olan demek. (IV) Arapçadaki “ecnebi” kelimesi ise, kenarda, dış tarafta duran birinden bahseder. (V) Kısacası, farklı telaffuz edilen sözcükler yakın anlamları kastedebilir.

Verilen parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 24

Verilen parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soru: 25

(25 ve 26. soruları verilen parçaya göre yanıtlayınız.)


Çok okuyan ve adeta kütüphanelerde yer edinen insanlara laf yetişmez. Bunun yanı sıra inanın bu insanlarla tanışmak zor değildir. Bir kütüphane çalışanına buraya en sık gelen kişi kim? diye sorarsanız size mutlaka gösterecektir. Bu kişiler kütüphanelerde en köşe yerlerde otururlar. Amaçları tamamen kitap okumak olan bu insanların diğer insanlarla da pek bir bağlantıları yoktur. Sosyal ortamlarda pek de ön plana çıkan tipler değillerdir. Ön planda olma çabaları da yoktur açık söylemek gerekirse. Tek hedefleri yeni bir kitap çıkarsa hemen almak ve okuyabilmektir. Bu hedef gerçekleştiği müddetçe onlardan mutlusu yoktur. Onun dışında da bir telaşları istekleri, arzuları yoktur. Kitap çıkacak ve onlarda aynı gün alıp en kısa zamanda bitirecek. Okuma eylemi sırasında da kimse onlara karışmamalı. Kütüphane kurtlarının en tipik özelliklerinden biri de güçlü bir hafızaya sahip olmalarıdır. Okumalarından dolayı kelime dağarcıkları geliştiği gibi akılda tutabilme yetileri de gelişmiştir. Onlarla ezber yarışına girmek tam bir deliliktir. Onlara bu konuda saygı duyup geride durmak en doğrusudur.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Soru: 26

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada çok okuyan kimseler olarak bahsedilen kişilerin özelliklerinden biri olamaz?
Soru: 27

(27, 28, 29 ve 30. sorular aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplandırılacaktır.)

Abdullah, Cem, Derya, Erdal, Hasan, Olcay ve Özgür isimli öğretmenler öğrencilere kpss sınavı öncesi kamp programı düzenleyeceklerdir. Kampların dördü Ankara’da üçü İzmir’de yapılacaktır. Kamplar Ocak ayında başlayacak ve Mayıs ayında bitecektir. Kamp programı ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
– Her öğretmenin tek bir kamp programı vardır.
– Her şehirde her ay sadece bir öğretmenin kamp programı vardır.
– Cem hoca şubat ayında kamp programı uygulayacaktır.
– Mart ayında sadece Olcay hocanın kamp programı vardır.
– Ankara’da yapılacak kamplar art arda aylarda yapılacaktır.
– Abdullah ve Erdal hocaların kamp programları aynı aydadır.
– Hasan hocanın kamp programının olduğu ay Ankara’a kamp programı yoktur.
– Mayıs ayında yapılacak kamplardan biri Derya hocanındır.

Buna göre,

I. Abdullah
II. Cem
III. Derya

hocalarından hangilerinin İzmir’de kamp programı olabilir?
Soru: 28

Aşağıdaki öğretmenlerden hangileri kesinlikle aynı şehirde kamp programı yapacaktır?
Soru: 29

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 30

Cem ve Derya hocaların aynı şehirde kamp programı yaptığı biliniyorsa, aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?

Benzer Testler