KPSS 2020 Tarih Denemesi 9

Soru: 1

Türk töresinde devleti kuran hanedanın erkek üyeleri devlet yönetiminde ortak hak sahibiydi.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulamaz?
Soru: 2

Eserini Abbasi halifesi El Muktedi Billah'a sunan, ilk Türk haritacısı olarak kabul edilen, eserinde yirmi dört Oğuz boyu ile ilgili şemaya da yer veren, ayrıca Türkçeyi Araplara öğretmek için "Kitabu Cevahirü'n Nahv i Lügati't-Türk" adlı gramer kitabını yazan dil bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 3

• Işıldayan İnci
• Semiz Kent
• İslam dünyasının Roması
• Anadoluda en muhteşem Türk şehri ünvanını elde eden ilk şehir

Yukarıdaki kavramlarla aşağıdaki şehirler eşleştirildiğinde hangisi eşleştirme dışında kalır?
Soru: 4

Osmanlı Devleti'nde din-eğitim-hukuk işleriyle ilgilenen ve medrese mezunu olma zorunluluğu bulunan gruba İlmiye Sınıfı denirdi.

Aşağıdakilerden hangisi İlmiye Sınıfı'nın mensuplarından biri değildir?
Soru: 5

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde tımar sisteminin bozulması ve tımarlı sipahi sayısının azalması,

I. Yeniçeri sayısının artırılmasına
II. Gümrük gelirlerinin azalmasına
III. İltizama verilen tımar sayısının artmasına

sonuçlarından hangilerine neden olmamıştır?
Soru: 6

Kadızade-i Rumi ve Uluğ Bey'den matematik ve astronomi dersleri alarak ünlü Semerkant Rasathanesi'nde müdürlük yapan, daha sonra Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a gelerek Ayasofya Medresesi'nin müdürlüğüne üstelenen ve Türkiye'deki ilk ve gerçek astronomi hocası aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 7

Osmanlı Devleti'nde Osmancılık ve İslamcılık düşüncelerinden istenilen sonuçların alınamaması üzerine II. Meşrutiyet Dönemi'nden itibaren Türkçülük akımı ön plana çıkarak Osmanlı aydınları üzerinde etkili olmuştur. Bu düşünceyi geliştirmek için Türk Yurdu Cemiyeti, Türk Ocağı Cemiyeti, Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti gibi cemiyetler kurulmuştur. Bu düşünce Hayat, Türk Yurdu, Bozkurt gibi dergilerde savunulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Türkçülük akımını savunan şahıslardan biri değildir?
Soru: 8

İtalyan Siyasi Birliği'nin kurulmasında büyük rol oynayan "Carbonari Cemiyeti"nin gizlilik ve disiplinini örnek alarak kurulan, Meşveret, Mizan gibi yayın organları çıkaran İttihat ve Terakki Cemiyeti Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine damgasını vuran bir cemiyettir.

Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin etkinliklerinden biri değildir?
Soru: 9

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 10

• Aydınlara Lahiyalar hazırlatmıştır.
• Müzikle uğraşarak Suzidilara makamını yapmıştır.
• Devrinde ilk kez Avrupa'da sürekli elçilikler açılmıştır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 11

Aşağıdakilerden hangisi ilk kez II. Meşrutiyet Dönemi'nde yayın hayatına başlayan gazete veya dergilerden biri değildir?
Soru: 12

Aşağıdakilerden Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yapılan savaşlarda önemli görevler üstlenerek belli başarılar elde eden gemilerden biri değildir?
Soru: 13

30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'yla Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'ndan çekilmiştir. Bu antlaşmanın bir maddesinde Doğu Anadolu'da altı ilde herhangi bir karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu bölgeleri işgal etme hakkına sahip olacaklardı. Buradaki amaç, gelecekte bu bölgede bir Ermeni devletinin kurulmasına zemin yaratmaktı.

Aşağıdaki illerden hangisi Vilayet-i Sitte (Altı İl) kapsamında yer alan şehirlerden biri değildir?
Soru: 14

Aşağıdaki savaşlardan hangisi I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı kuvvetlerinin zafer kazandığı veya destan yazdığı savaşlardan biri değildir?
Soru: 15

Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele Dönemi'nde önemli hizmetlere damgasını vurmuş şahıslardan biri değildir?
Soru: 16

Kurtuluş Savaşı Dönemi'nde, Kâzım Karabekir, Cafer Tayyar Eğilmez, Hacim Muhittin Çarıklı, Ali Fuat Cebesoy, Galip Hoca (Celal Bayar) gibi şahısların destek ve girişimleri sonucunda Anadolu'da çeşitli kongreler toplanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı Dönemi'nde toplanan kongrelerden biri değildir?
Soru: 17

İtalya ve Almanya'nın izlediği yayılmacı dış siyaset nedeniyle Türkiye'nin,

I. Balkan Antantı'nın imzalanması
II. Akdeniz Paktı'na üye olması
III. Sadabat Paktı'nın imzalaması

gibi tedbirlerden hangilerini aldığı söylenebilir?
Soru: 18

"Osmanlı Devleti bu mütareke ile kendisini kayıtsız ve şartsız düşmanlara teslim etmeye razı olmuştu."

Mustafa Kemal bu sözü aşağıdakilerden hangisi için söylenmiştir?
Soru: 19

Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele Dönemi'nde önemli toplantıların yapıldığı ve Mustafa Kemal'in misafir olarak kaldığı yerlerden biri değildir?
Soru: 20

Milli Mücedele ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde I'de verilen II.'ye ortam hazırladığı söylenemez?
Soru: 21

• Hatay Sorununun, çözümüne yönelik hazırlanan rapor
• Kurtuluş Savaşı'nda Batı'da Türk tezlerini destekleyen ilk uluslararası rapor
• Kurtuluş Savaşı Dönemi'nde Ermeni iddiaları karşısında Türk tezlerini destekleyen ilk uluslararası rapor
• Doğu Karadeniz'de Pontus Rum Devleti kurulmasını öngören rapor

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki raporlarla eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
Soru: 22

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde eğitim ve kültür alanında yapılan çalışmalardan biri değildir?
Soru: 23

"Yeter artık söz milletindir!" sloganıyla katıldığı 1950 seçimlerini kazanan Demokrat Parti 27 Mayıs 1960 İhtilali'ne kadar iktidarda kalmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti Dönemi'nde yaşanan gelişmelerden biri değildir?
Soru: 24

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde kadınlara verilen haklardan biri değildir?
Soru: 25

Bireyler arasında hiçbir ayrım gözetmeden kişileri yasalar karşısında eşit olarak gören ve kaynaşmış bir toplum yaratmayı hedefleyen Atatürk'ün Halkçılık ilkesi Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik İlkelerinin doğal sonucudur.

Aşağıdakilerden hangisi Halkçılık İlkesi doğrultusunda atılan adımlardan biri değildir?
Soru: 26

• Bağdat Paktı
• Şanghay İşbirliği Örgütü
• Akdeniz Paktı
• Kuzey Atlantik Paktı

Yukarıdaki uluslararası örgütlere üye olan devletler aşağıdakilerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
Soru: 27

"Milli Komünizm" adlı eserinde "Proleter Ulus" dediği ezilen ulusların kurtuluşunu savunan, Turan sosyalist devleti anlayışını benimseyen, Sovyet lideri Stalin ile "Ulusal sorunlar" dolayısıyla Türklerin hakları konusunda anlaşmazlığa düşen ve 1940 yılında Sovyet yönetimi tarafından idam edilen yıllar sonra itibarı iade edilen Türk aydını aşağıdakilerden hangisidir?

Benzer Testler