KPSS 2020 Tarih Denemesi 7

Soru: 1

İslamiyet öncesi Türklerde kağan başkanlığında toplanan kurultaya katılma hakkına sahip olanlar aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmıştır?
Soru: 2

– Cengiz Han’ın torunu Hülagü Han tarafından kurulmuştur.
– Merkezi İran olan bu devlet Kafkasya, Irak ve Anadolu’yu işgal etmiştir.
– Gazan Han döneminde İslamiyet’i kabul etmişlerdir.

Yukarıda özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 3

I. Ramazanoğulları
II. Hamitoğulları
III. Kadı Burhanettin

Yukarıdaki beylik veya devletlerden hangilerinin Akdeniz Bölgesi’nde hakimiyet kurduğu söylenebilir?
Soru: 4

Ankara Savaşı’ndan sonra yaşanan Fetret Devri’nde taht mücadelesine katılan şehzadeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru: 5

Aşağıdaki padişah ve döneminde meydana gelen gelişme eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Soru: 6

Denk bütçe hazırlayan, saray masraflarını kısan ve şikayet sonucunda öldürülen XVII. yüzyıl ıslahatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 7

I. Prut
II. Petervaradin
III. Kırım

Yukarıdaki savaşlardan hangileri Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yaşanmıştır?
Soru: 8

Rusya’nın XIX. yüzyılda takip ettiği Panslavizm politikasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Soru: 9

Osmanlı Devleti’nin ilk büyük tersanesi olarak kabul edilen Gelibolu Tersanesi aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde kurulmuştur?
Soru: 10

Osmanlı Devleti’nde ordunun silah bakımı ve onarımından sorumlu olan ocak aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 11

Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki alaylardan hangisi padişahların tahta çıktığı süreçte düzenlenmektedir?
Soru: 12

İlk olarak 1876’da ilan edilen Kanun-i Esasi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi 1909’da değişikliğe uğramamıştır?
Soru: 13

Çanakkale Savaşlarındaki mücadelesinden dolayı 18 Mart Kahramanı olarak adlandırılan komutan aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 14

Anlaşma Devletleri I. Dünya Savaşı’ndan sonra, işgal ettikleri ülkelerde manda yönetimleri kurmuşlardır.

Anlaşma Devletlerinin bu tutumunun;

I. Milli bağımsızlık,
II. Sömürgecilik,
III. Wilson İlkeleri

unsurlarından hangilerine aykırı olduğu savunulabilir?
Soru: 15

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi’yle ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir?
Soru: 16

I. Sivas
II. Erzurum
III. Pozantı

Yukarıdaki kongrelerden hangilerine Mustafa Kemal’in katıldığı söylenebilir?
Soru: 17

Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin açılması ve mecliste yer alacak milletvekillerini belirlemek için 1919 yılı sonlarında yurt genelinde seçim yapılmasına karar verilmiştir.

Yapılan bu seçimlerde Mustafa Kemal, aşağıdaki kentlerin hangisinden milletvekili seçilmiştir?
Soru: 18

Anlaşma Devletleri I. İnönü Savaşı’ndan sonra Osmanlı ve TBMM hükümetlerini Londra Konferansı’na davet etmiştir.

Anlaşma Devletlerinin bu yolla;

I. iki hükümet arasındaki anlaşmazlıkları kullanmak,
II. Temsil Heyeti’nin varlığını kabul etmek,
III. Batı Cephesi’nin kapanmasını sağlamak

amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği savunulabilir?
Soru: 19

TBMM Hükümetinin kurduğu Düzenli Ordu ile Yunanlılar arasında gerçekleşen aşağıdaki savaşlardan hangisinde Düzenli Ordu doğrudan taarruzu amaçlamıştır?
Soru: 20

I. Yunanistan
II. Sovyet Rusya
III. Bulgaristan

Lozan Konferansı’nda yukarıdaki devletlerden hangileri yalnızca Boğazlarla ilgili konuların görüşmelerine katılmıştır?
Soru: 21

I. Sanayi Maadin Bankası
II. Maden Tetkik Arama Enstitüsü
III. Etibank

Yukarıdaki kuruluşlardan hangilerinin Cumhuriyet Dönemi’nde madencilik sektörünün oluşumunda ve gelişiminde etkili olduğu söylenebilir?
Soru: 22

Atatürk Dönemi’nde yaşanan Şeyh Sait ve Menemen olaylarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 23

Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi irticaya karşı olup sürekli ilerlemeyi öngörmektedir?
Soru: 24

Atatürk Dönemi’nde yaşanan;

I. Bursa Olayı,
II. Bozkurt - Lotus Olayı,
III. Menemen Olayı

gelişmelerinin oluş sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Soru: 25

II. Dünya Savaşı’ndan önce İspanya’da iç savaş yaşanmış, General Franco Almanya ve İtalya’dan aldığı destekle Guernica kasabasını bombalatmıştır.

Yaşanan bu durumu tablosuna yansıtan ünlü ressam aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 26

II. Dünya Savaşı öncesinde “Asya Asyalılarındır.” politikası doğrultusunda hareket eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 27

Kopenhag Kriterlerine göre, Avrupa Birliği’ne aday olan ülkelerin;

I. kurumsallaşmış bir demokrasi,
II. azınlık halkları,
III. piyasa ekonomisi

konularından hangilerinde belirli bir dereceye ulaşması gerekmektedir?

Benzer Testler