KPSS 2020 Tarih Denemesi 6

Soru: 1

İslamiyet öncesi Türk devletlerine ait aşağıdaki kavramlardan hangisi egemenliğin kaynağını Tanrı'ya dayandırma anlayışını içermektedir?
Soru: 2

İslamiyet öncesi Türk devletlerinin geleneksel veraset anlayışını,

I. Memlükler, II. Büyük Selçuklular, III. Karahanlılar

gibi Türk-İslam devletlerinden hangileri uygulamıştır?
Soru: 3

Türk-İslam devletlerinde görülen,

I. resmi yazışmaların Arapça yapılması,
II. devlete ait önemli işlerin Divanda görüşülüp karara bağlanması,
III. ülke topraklarının hükümdar ailesinin ortak malı sayılması

uygulamalarından hangilerinde İslami etkinin varlığından söz edilebilir?
Soru: 4

Osmanlı Devleti’nde tahta çıkan şehzadenin ülkenin birliği için kardeşlerini öldürtmesi aşağıdakilerden hangisiyle yasal hale getirilmiştir?
Soru: 5

Aşağıdakilerden hangisi Kapıkulu ordusunun sınıflarından biri değildir?
Soru: 6

Osmanlı Devleti, Avrupa’da Lale Devri’nde geçici, III. Selim Döneminde ise sürekli elçilikler açmıştır. Bu çalışmalarla,

I. Avrupa ile siyasi ilişkileri geliştirmek,
II. Avrupa demokrasisinden yararlanmak,
III. Avrupa’daki yenilikleri daha yakından takip etmek

hedeflerinden hangilerinin amaçlandığı söylenebilir?
Soru: 7

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde yönetimin ve maliyenin bozulmasında etkili olmuştur?
Soru: 8

II. Mahmut Döneminde görülen,

I. Ayanlıkların kaldırılıp, illerin merkeze bağlanması,
II. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması,
III. Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi

gelişmelerinden hangileri merkezi otoriteyi güçlendirme yönünde yapılan çalışmalar arasında gösterilemez?
Soru: 9

XlX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ithal malların ülkeye girişinin yaygınlaşmasının,

I. işsizliğin artması,
II. dışa bağımlılığın artması,
III. Osmanlı Devleti’nin sanayi alanında gelişmesi

gelişmelerinden hangilerine yol açtığı savunulabilir?
Soru: 10

II. Meşrutiyet Döneminin,

I. Osmanlı sınırları içinde yaşayan bütün uluslara mecliste temsil edilme hakkının tanınması,
II. siyasal partililerin kurulması,
III. parlamentonun Mebusan ve Ayan Meclislerinden oluşması

gelişmelerinden hangileri Osmanlı siyasal yaşamında ilk kez görülen bir yeniliktir?
Soru: 11

I. 31 Mart İsyanı
II. Bab-ı Ali Baskını
III. Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri I. Balkan Savaşı sırasında gerçekleşen olaylar arasında gösterilebilir?
Soru: 12

I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalmasını istemiştir.

Buna göre İngiltere’nin,

I. sömürgelerine giden yolların güvenliğini sağlamak,
II. yeni cephelerin açılmasını önlemek,
III. Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumak

hedeflerinden hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir?
Soru: 13

İhtilal, bir halk hareketidir. Var olan düzenin zor kullanılarak değiştirilmesini amaçlar.

Buna göre Milli Mücadele Döneminde alınan,

I. Ulusal kuvvetleri etkili ulus iradesini egemen kılmak esastır,
II. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır,
III. TBMM üstünde hiçbir güç yoktur.

kararlarından hangilerinin ihtilalci bir düşünceye sahip olduğu savunulabilir?
Soru: 14

Mustafa Kemal İstanbul’a gidecek olan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti vekilleriyle Ankara’da görüşerek onlardan Mecliste bir Müdafaa-i Hukuk Grubu kurmalarını istemiştir.

Mustafa Kemal’in mecliste bir Müdafaa-i Hukuk Grubu kurulmasını sağlamakla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?
Soru: 15

İstanbul’un resmen işgal edilmesinden sonra Mustafa Kemal Milli Mücadele’yi padişahın adına da yürüttüğü yönünde propaganda yapması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
Soru: 16

Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM içinde kurulan gruplardan biri değildir?
Soru: 17

Aşağıdakilerden hangisi Moskova Antlaşması’nın içeriğinde yer alan konulardan biri değildir?
Soru: 18

Cumhuriyet Döneminde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi uyum içinde çalışan hükümetlerin kurulmasını sağlamıştır?
Soru: 19

Türkiye, Cumhuriyetin ilanından sonra hızlı bir çağdaşlaşma sürecine girmiş, birçok alanda yenilikler yapılırken meydana çıkabilecek ikilikleri de önlemek amacıyla eski kurum ve uygulamalar kaldırılmıştır.

Bu duruma,

I. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi,
II. medreselerin kapatılması,
III. İslami ağırlık ve ölçü birimlerinin kaldırılması

gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilemez?
Soru: 20

Cumhuriyet yönetimi Halifeliğin kaldırılmasına yönelik tepkileri engellemek amacıyla aşağıdaki çalışmalardan hangisini yapmıştır?
Soru: 21

Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk devletinin yönetimi laikleştirme çalışmaları arasında gösterilemez?
Soru: 22

Cumhuriyet Dönemi Türk dış politikası,

I. yurtta barış dünyada barış,
II. devletlerin eşitliği,
III. bağımsızlığa saygı

ilkelerinden hangilerini benimsemiştir?
Soru: 23

I. Suriye
II. Yunanistan
III. Irak

Yukarıdaki devletlerin hangileriyle Türkiye arasındaki sınırlar Cumhuriyet Dönemi Türk dış politikasının başarılı çalışmaları sonucunda Türkiye lehine yeniden düzenlenmiştir?
Soru: 24

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuş örgütlerden biri değildir?
Soru: 25

Türkiye’nin;

I. Boğazlar Meselesinin çözümü
II. Hatay’ın anavatana katılması
III. II. Dünya Savaşı’ndan uzak kalma

durumlarının hangilerinde etkili bir dış politika izlediği söylenebilir?
Soru: 26

Japonya’nın II. Dünya Savaşı’nda yenilgiyi kabul edip ateşkes istemesine,

I. Müttefiklerinin savaştan çekilmesi
II. ABD ile BM’nin kurulması konusunda anlaşması
III. Kitle imha silahlarıyla saldırıya uğraması

durumlarından hangilerinin ortam hazırladığı savunulabilir?
Soru: 27

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın sonunda sömürge yönetimlerinden kurtulup bağımsızlığını ilan eden devletlerden biri değildir?

Benzer Testler