KPSS 2020 Tarih Denemesi 5

Soru: 1

İslamiyet öncesi Türk devletlerinin göçebe yaşam tarzına sahip olmaları;
I. Savaşçılık
II. Bağımsızlık
III. Teşkilatçılık

Anlayışlarından hangilerinin gelişmesini olumlu yönde etkilemiştir?
Soru: 2

Türkler yaygın olarak Göktürk ve Uygur alfabelerini kullanmışlardır. Bunun yanında Arap, Soğd, Kiril ve Latin alfabeleri de zaman zaman bazı Türk devletleri tarafından kullanılmıştır.

Buna göre,

I. Kültürel etkileşim yaşandığı
II. Türklerin tarihi devirlere geç geçtiği
III. Sanatsal faaliyetlerin geliştiği

Yargılarından hangilerine doğrudan ulaşılabilir?
Soru: 3

İslamiyet öncesi Türklerde hükümdar ülke dışında olduğunda Kurultay’a hanedan ailesi dışından seçilen ve Aygucı adı verilen bir görevli başkanlık yapardı.

Bu bilgiye göre,

I. Ülkü bütünlüğünün korunması amaçlanmıştır.
II. Hukuk devleti anlayışı görülmüştür.
III. Merkezi otorite korunmak istenmiştir.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Soru: 4

Göçebe bir hayat tarzını benimseyen Türkler Orta Asya’dan doğu, batı ve güneye sürekli göçler yapmışlardır.

Bu durum,

I. Veraset sisteminin değişmesi
II. Kültürel etkileşimin yaşanması
III. Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesinin zorlaşması

Gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur?
Soru: 5

I. Malabadi Köprüsü
II. Sırçalı Kümbet
III. Mostar Köprüsü

Yukarıdaki verilen eserlerden hangilerinin Artuklulara ait olduğu söylenebilir?
Soru: 6

Türklerin İslamiyet’e girmesinden sonra Türk diline Arapçadan ve Farsçadan kelimeler girmeye başlamıştır. Fakat Karahanlılar döneminde Türk dilinde fazla değişim hissedilmemiştir.

Bu durum Karahanlıların;

I. Türkçeyi resmi yazı dili olarak kullanması
II. Türk kültürüne önem vermesi
III. Tamamen Türk gruplarından oluşması

Özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir?
Soru: 7

Tolunoğulları zamanında Mısır ekonomik ve kültürel yönden canlandı. Zengin bir ülke olarak Doğu ve Batı arasındaki ticaretin merkezi haline geldi.

Bu bilgiye göre:

I. Huzur ve istikrar ortamı oluşturulmak istenmiştir.
II. Tarımın yanı sıra dokumacılık gelişmiştir.
III. Ticari faaliyetler yoğunlaşmıştır.

Yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
Soru: 8

Osmanlı’nın uygulamış olduğu iskan politikasında daha çok konar-göçer, Yörük ve tatarlar ile özellikle bunlar içerisinde anlaşmazlık içinde olanların seçilmesinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Soru: 9

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde;
I. Karesioğulları beyliğinin ele geçirilmesi
II. Gaza ve cihad anlayışla hareket edilmesi
III. Germiyanoğullarıdan Kütahya ve Tavşanlı’nın çeyiz karşılığı alınması

Faaliyetlerinden hangilerinin “Türkleri tek yönetim altında birleştirme” politikası doğrultusunda gerçekleştirildiği savunulabilir?
Soru: 10

I. Sanayi İnkılâbı
II. Coğrafi Keşifler
III. Fransız İhtilali
IV. Sömürgecilik hareketleri

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin Batılı devletlerin pazarı haline gelmesini sağlamıştır?
Soru: 11

Osmanlı Devleti Mısır’daki Mehmet Ali Paşa tehlikesine karşı Rusya ile Hünkâr İskelesi Anlaşması’nı imzalamıştır.
I. İtalya
II. İngiltere
III. Fransa

Osmanlı Devleti’nin Rusya ile anlaşması yukarıdaki devletlerden hangisinin çıkarlarını zedelemiştir?
Soru: 12

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin baskıları sonucunda Osmanlı Devleti’nde 1908’de II. Meşrutiyet ilan edilmiştir.

Bu gelişmeyi takip eden günlerde ortaya çıkan yönetim boşluğunun,

I. İtalya’nın Trablusgarp’a asker çıkarması
II. İngiltere’nin Kıbrıs’ı ilhak etmesi
III. Avusturya’nın Bosna-Hersek’i topraklarına katması

Gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?
Soru: 13

1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile;

I. Yönetme hakkının halka bırakılması
II. Askerliğin bir vatan görevi sayılması
III. Azınlıkların devlet memuru olması

Düzenlemelerinden hangileri gerçekleştirilmiştir?
Soru: 14

Osmanlı devlet yönetimi ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğru değildir?
Soru: 15

Aşağıdaki yöneticilerden hangisinin Divan üyeliğine getirilmesi devletin teokratik niteliğinin güçlendiğinin göstergesidir?
Soru: 16

Devletin merkezi idari örgütünün önemli bir bölümünü oluşturan ilmiye; medreselerin işlemesi, sivil (medeni) yargılama, dini danışmanlık ve şehirlerin yönetimi gibi önemli hizmetleri yerine getiren kamu kurum ve kuruluşlarını bünyesinde toplamaktadır.

Buna göre ilmiye mensuplarının,

I. İdari,
II. Hukuki,
III. Eğitim

Alanlarından hangilerinde etkili olduğu söylenebilir?
Soru: 17

Osmanlı siyasi-idari sisteminde resmi devlet bürokrasisi içinde yer alarak dini hizmetleri yürüten örgütlenme, şeyhülislama bağlı olarak çalışan ilmiye teşkilatıdır.

Buna göre,

I. Eğitim-öğretim faaliyetleri,
II. Yargılama hizmetleri,
III. Yerel yönetim,

Hizmetlerinden hangileri, bu teşkilata bağlı kurumlarca yerine getirilir?
Soru: 18

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde eski Türk geleneklerine göre devlet, hükümdar ailesinin ortak mülkü sayılmış, bu nedenle saltanatın nasıl el değiştireceği konusunda belirgin bir veraset yasası oluşmamıştır.

Aşağıdaki olaylardan hangisinin bu anlayışın sonucu olarak ortaya çıktığı söylenemez?
Soru: 19

İslam dünyasında XI. Yüzyıl’dan itibaren kullanılmaya başlanan Şeyhülislam unvanı ilk kez Osmanlılarda resmi bir nitelik kazanarak ilmiye teşkilatının başı olan İstanbul kadısına resmi unvan olarak verilmiştir.

Bu kurumun oluşturulmasında,

I. Kamusal düzenleme ve faaliyetlerin şeri hukuka uygunluğunu denetlemek
II. Sünni İslam anlayışını Şii-Batıni hareketlere karşı korumak
III. Tarikat ve cemaatler üzerinde devletin denetimini arttırmak

Amaçlarından hangileri hedeflenmiştir?
Soru: 20

Şeyhülislamın temsil ettiği ilmiye örgütünün yürüttüğü hizmetler,
- Dini ve hukuki danışmanlık,
- Yargılama ve yönetim,
- Eğitim ve öğretim olarak sıralanabilir.

Bu hizmetlerin,

I. Medrese
II. Kadılar
III. Müftüler
IV. Subaşı

Hangi kurum ve makamlar aracılığıyla gerçekleştiği söylenebilir?
Soru: 21

Fatih Kanunnamesi’nde,
- Padişah kızlarının beylerbeyi ile evlenmeleri yasaklanmış
- Padişah kızlarının soyundan gelenler en fazla sancakbeyi olabilmişlerdi.

Buna göre,

I. Merkezi otoriteyi güçlendirmek
II. Padişah kızlarının erkek evlatlarının etkinliğini daraltmak,
III. Kardeş katilinin önüne geçmek

Amaçlarından hangilerinin hedeflendiği söylenebilir?
Soru: 22

Osmanlı Devleti’nde oluşturulan aşağıdaki kurumlarda hangisinin askeri ıslahatlar sonucunda kurulan ilk batı tarzı ordudur?
Soru: 23

Osmanlı Kuruluş döneminde padişahların seçilmesi eski Türk devletlerinde olduğu gibi netleşmemiş, egemenlik yetkisi beyler, ahiler ve devletin ileri gelenleri arasında bölünmüştür.

Bu durumun,

I. Feodal yapılanmadan ortaya çıkması
II. Toprak bütünlüğünün zor korunması
III. Saltanat kavgalarının görülmesi

Benzeri hangi sorunların oluşmasına ortam hazırladığı söylenebilir?
Soru: 24

Osmanlı siyasi rejimini teokratik olarak nitelendirmek için,

I. Kamu bürokrasisi içinde dini örgütlenmelere yer vermesi,
II. Dini gruplara hoşgörülü yaklaşması,
III. Etkin bir ruhban sınıfının oluşumunu engellemesi,
IV. Kadıların yerel idari hizmetleri yerine getirmesi

Durumlarından hangileri örnek gösterilebilir?
Soru: 25

XVI. Yüzyıl’dan itibaren Ebusuud Efendi, Kemalpaşazade ve Zembilli Ali Efendi gibi önemli Şeyhülislamların faaliyetleriyle etkinlikler alanı artan bu makam daha sonra siyasi konular hakkında da fetvalar yayınlanmıştır.

Bu durum, Osmanlı Devleti’nin hangi özelliğinin güçlendiğinin göstergesidir?
Soru: 26

Haçlı seferleri sonucunda Avrupa tarafından öğrenilen, barut matbaa, pusula gibi icatlarının,

I. Siyasi
II. Dini
III. İktisadi

Alanlarından hangilerinin etkilediği savunulabilir?
Soru: 27

Avrupa’nın Atlas Okyanusu’na kıyısı olan ülkelerinin XV. Yüzyıl’da yeni yollar aramaya başladılar ve XVI. Yüzyıl’ın başlarında Amerika kıtasının keşfettiler. Özellikle İspanyollar, altın ve gümüş kaynaklarına hakim olup, bu zenginlikleri Avrupa’ya taşıdılar.

Bu durumun Osmanlı Devleti’nde:

I. Veraset sisteminin değişmesi
II. Enflasyonun görülmesi
III. İpek ve Baharat yollarının önemini kaybetmesi

Gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

Benzer Testler