KPSS 2020 Tarih Denemesi 3

Soru: 1

I. Hunlar
II. Bulgarlar
III. Göktürkler
IV. Peçenekler
V. Avarlar

Yukarıda verilen İslam öncesi Türk devletlerinden hangileri Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya gelerek aynı adla Avrupa’da devlet kurmuşlardır?
Soru: 2

Anadolu Selçuklu sultanları, ticaretin ülkenin iktisadi hayatında ne derece önemli rol oynadığını bildiklerinden dolayı hem iç hem de dış ticaretin geliştirilmesi için gereken ortamı hazırlamaya çalışmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?
Soru: 3

I. Miryokefalon
II. Yassıçemen
III. Kösedağ

Anadolu Selçuklu Devleti, yukarıdaki savaşlardan hangilerini Bizans’la yapmıştır?
Soru: 4

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinden sonra Osmanlı Devleti AvrupalI tüccarların açık pazarı hâline gelmiştir?
Soru: 5

II. Mahmut’un aşağıda verilen ıslahatlarından hangisinde merkezi otoriteyi yeniden güçlendirmek amacı yoktur?
Soru: 6

1877 - 1878 (93 Harbi) OsmanlıRus Savaşı’nın çıkması,

I. Lale Devri,
II. İstibdat Devri,
III. Meşrutiyet Devri

dönemlerinden hangilerinin kesintiye uğramasına ortam hazırlamıştır?
Soru: 7

I. Tanzimat Fermanının ilan edilmesi
II. Abdülaziz’in tahttan indirilmesi
III. Nizam-ı Cedit döneminin sona ermesi

Osmanlı Devleti’nde yukarıdakilerden hangilerinde yenilik taraftarları rol oynamıştır?
Soru: 8

Tanzimat Fermam’nda gayrimüslimler için;

I. memurluk hakkı,
II. askerlik görevi,
III. hukuk üstünlüğü

unsurlarından hangilerine yer verildiği savunulabilir?
Soru: 9

Osmanlı Devleti ilk dış borcu aşağıdaki savaşlardan hangisi devam ederken almıştır?
Soru: 10

Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki dönemlerden hangisinde azınlıklara ilk defa yerel yönetimlere katılma hakkı tanınmıştır?
Soru: 11

Osmanlı Devleti’nde 1856 yılında ilan edilen Islahat Fermanı’nın sonuçları arasında,

I. azınlıkların yerel yönetimlere katılması,
II. yabancı sermayenin etkinliğinin artması,
III. cizye vergisinin ortadan kalkması

durumlarından hangileri yer almaktadır?
Soru: 12

Mahmut döneminde,

I. nüfus sayımı yapılması,
II. resmi gazete çıkarılması,
III. yerli malı kullanımı teşvik edilmesi

ıslahatlarından hangilerinin ilk olma özelliğine sahip olduğu söylenemez?
Soru: 13

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi’nde Kuvay-ı Miliye birliklerinin kaldırılma nedenleri arasında,
I. milliyetçi düşüncelere sahip olmaları,
II. padişah yanlısı olmaları,
III. işgalci güçleri durdurmada başarısız olmaları

durumlarından hangileri yer almamaktadır?
Soru: 14

Erzurum Kongresinde ulusal kararlar alınmasında daha çok aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
Soru: 15

Mustafa Kemal Amasya Görüşmelerinde İstanbul Hükümeti temsilcisine meclisin İstanbul dışında toplanmasını belirtmiştir.

Mustafa Kemal’in bu isteğinde,

I. İtilaf Devletlerinin İstanbul'u denetim altında tutması,
II. saltanat makamının meclise baskı yapacağından endişe edilmesi,
III. meclisin Ankara’da toplanmasının sağlanmak istenmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Soru: 16

I. İstanbul Hükümeti’nin halkı TBMM’ye karşı kışkırtması
II. Rumların Karadeniz’de devlet kurmak için ayaklanmaları
III. Kuvay-ı Milliye birliklerinin düzensiz hareket etmeleri

Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasını geciktirdiği söylenebilir?
Soru: 17

Aşağıdakilerden hangisi Moskova Antlaşması koşullarından biri değildir?
Soru: 18

TBMM’nin I. İnönü Zaferi sonrası,

I. Irak,
II. Afganistan,
III. Iran

devletlerinden hangileriyle antlaşma imzalamıştır?
Soru: 19

Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM’nin Sovyet Rusya’yı karşısına almak istememesi aşağıda verilen yerlerden hangisinin kaybedilmesinde etkili olmuştur?
Soru: 20

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen,

I. Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması,
II. Aşar vergisinin kaldırılması,
III. Köy Enstitülerinin kurulması

faaliyetlerinden hangileri üretimin artmasına katkı sağlamıştır?
Soru: 21

Yeni Türk devletinde,

I. Ticaret ve Ceza kanunlarının kabulü
II. Türk Dil Kurumunun kurulması,
III. Medeni Kanunun kabulü

inkılaplarından hangilerinde Avrupa’nın örnek alındığı savunulamaz?
Soru: 22

Atatürk’ün isteğiyle 1930’da Ali Fethi Bey tarafından kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası programında;

I. vergi adaletsizliğinin giderileceği,
II. Cumhuriyete, milliyetçi ve laik esaslara bağlı kalınacağı,
III. devletçi ekonomik modelin benimseneceği

durumlarından hangileri yer almamıştır?
Soru: 23

I. Boğazlar komisyonunun görevinin Türkiye’ye devredilmesi
II. Musul ve Kerkük’ün İngiliz mandasındaki Irak’a bırakılması
III. Hatay Parlementosu’nun Türkiye’ye katılma kararı alması

Yukarıda gelişmelerden hangileri Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olmasından önce meydana gelmiştir?
Soru: 24

Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin öncelikli amacı ayrıcalıksız bir toplum yapısı oluşturmaktır?
Soru: 25

II. Dünya Savaşı’nda Sovyet baskısı altındaki İran’da Tahran Konferansı’nda bir araya gelen Müttefik Devletler Türkiye’nin savaşa dahil edilmesi ve Avrupa’da yeni bir cephe açılması gerektiğini açıklamışlardır.

Müttefiklerin bu karar ile,

I. Almanya’yı Doğu’dan sıkıştırmaya çalışmışlardır.
II. Savaşın bir an evvel bitmesini sağlamak istemişlerdir.
III. Türkiye’nin silah teknolojisinden yararlanmak istemişlerdir.

amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir?
Soru: 26

Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin, Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası atmasının sebebidir?
Soru: 27

I. Tahran Konferansı
II. Potsdam Konferansı
III. Adana Görüşmeleri

Yukarıdakilerden hangilerinde Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na katılmasına yönelik kararlar alınmıştır?

Benzer Testler