KPSS 2020 Tarih Denemesi 2

Soru: 1

Orta Asya Türk Devletlerinde ülkenin boylardan oluşması, ikili teşkilat yapısının uygulanmasının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?
Soru: 2

Anadolu Selçuklu Devleti’nde tasavvufun yayılmasında aşağıdakilerdin hangisinin etkisinden söz edilemez?
Soru: 3

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi eyalet askerleri için yanlıştır?
Soru: 4

Osmanlı Devleti’nin merkez ordusu olan Kapıkulu teşkilatında,

I. Cebeciler,
II. Humbaracılar,
III. Akıncılar

birimlerinden hangileri bulunurdu?
Soru: 5

Bir yerin fethinden sonra gayrimüslimlere mülk olarak verilen ve bu toprak sahiplerinden gelir vergisi olarak alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 6

Osmanlı Devleti’nde 17. yüzyılda çıkan ayaklanmaların nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Soru: 7

Avrupa devletlerinin Osmanlı ülkesinin çeşitli bölgelerinde okul, hastane gibi kurumlar açmasındaki temel amaçları aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 8

Doğu Trakya ve Batı Anadolu’nun işgalinin Yunanlılara bırakılması aşağıdakilerden hangisinde kararlaştırılmıştır?
Soru: 9

Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı’nda,

I. Conkbayırı,
II. Suriye,
III. Irak

bölgelerinden hangisinde mücadele etmiştir?
Soru: 10

Kurtuluş Savaşı devam ederken değişik yer ve zamanlarda alınmış olan aşağıdaki kararlardan hangisi yeni bir devlet kurmaya doğru gidildiğini en açık biçimde ortaya koymaktadır?
Soru: 11

Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinde alınan kararlardan biri değildir?
Soru: 12

Atatürk döneminde,

I. Medeni Kanun, II. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, III. Soyadı Kanunu

yapılan inkılaplardan hangileri laiklik ilkesi ile doğrudan ilişkilidir?
Soru: 13

I. Soyadı Kanunu
II. Saltanat’ın kaldırılması
III. Kapitülasyonların kaldırılması

Yukarıdaki gelişmeler bağımsızlık, eşitlik, milli egemenlik ilkelerinin hangisiyle sırasıyla ilişkilidir?
Soru: 14

Cumhuriyet döneminde yapılan bazı inkılaplar şunlardır:

I. Saltanatın kaldırılması, II. Kılık kıyafet kanununun kabul edilmesi, III. Aşar vergisinin kaldırılması

Yukarıdakilerden hangileri siyasi alanda yapılan inkılaplar arasında yer alır?
Soru: 15

I. Osmanlı borçlarının ayrılan devletler arasında pay edilmesi II. Karaağaç ve çevresinin savaş tazminatı olarak alınması III. Yabancı okulların Türkiye’nin denetimine bırakılması

Lozan Konferansı’nda alınan bu kararlardan hangileri doğrudan Türkiye’nin iç işlerine karışılmasını önlemeye yöneliktir?
Soru: 16

Lozan’da Musul meselesi çözülememiş ve Milletler Cemiyeti’ne götürülmüştür. Milletler Cemiyeti’nde Türkiye destek bulamadığı için Musul meselesi aleyhimize çözümlenmiştir.

Buna göre, yabancı devletlerin Türkiye’nin hangi kararlarına karşı bir politika takip ettikleri söylenebilir?
Soru: 17

Atatürk Döneminde aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre fazla bir sorun yaratmamıştır?
Soru: 18

“Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz”

Erzurum’da alınan bu karar kongre ile ilgili aşağıdakilerden hangisini gösterir?
Soru: 19

Cumhuriyet döneminde çok partili sisteme geçişi engelleyen;

I. Menemen Olayı,
II. Şeyh Sait İsyanı,
III. Çerkez Ethem İsyanı

gelişmeler arasında hangileri vardır?
Soru: 20

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde kurulan partilerden biri değildir?
Soru: 21

Atatürk döneminde,

I. İş Bankası,
II. Ziraat Bankası,
III. Sümerbank

bankalarından hangileri açılmıştır?
Soru: 22

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin II. Dünya Savaşı öncesi güvenliğini sağlamak amacı ile aldığı önlemlerden biri olarak gösterilemez?
Soru: 23

Türkiye’nin aşağıda verilen hangi sorunu en son çözüme kavuşmuştur?
Soru: 24

Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve öğretim alanındaki inkılaplarla ilgili değildir?
Soru: 25

Balkan Antantı’nın oluşmasında,

I. bölge barışının korunması, II. güç birliği oluşturmak istenmesi, III. Türkiye’nin Batı sınırının güvence altına alınması

amaçlarından hangilerine ulaşılmak istendiği söylenebilir?
Soru: 26

Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti’nin kurucuları arasında yer almaz?
Soru: 27

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’nin sınırları dışında asker gönderdiği ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Benzer Testler