KPSS 2020 Tarih Denemesi 1

Soru: 1

"Hayatımın ilk yılları esaretin getirdiği zorluklar içinde geçti. Çin esaretinden kurtulmak için Kutluk Kağan ile birlikte kurtuluş savaşını idare ettim. Devleti kurduktan sonra devlet adamı ve danışman olarak İlteriş, Kağan ve Bilge Kağan zamanlarında devletime hizmete devam ettim. 720-725 yıllarında Moğolistan’da adıma diktirdiğim kitabede kendi hayatımdan, Çin’in hile ve planlarından bahsettim.”

Bu parçada kendisinden söz eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 2

Türk-İslam devletlerinde devlet meseleleri, konularına göre divan adı verilen dairelerde görüşülerek karara bağlanmıştır.

Buna göre, aşağıdaki divanların hangisi Gaznelilerde genel yönetim ve maliye konuları ile ilgilenmiştir?
Soru: 3

Aşağıdaki Türk-İslam devletlerinden hangisi hem haçlılarla hem de Osmanlı Devleti ile mücadele etmiştir?
Soru: 4

Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki padişahların hangisi döneminde aristokrat Türk ailelerinin nüfuzundan kurtulmak amacıyla devlet yönetiminde devşirme kökenli kişilerin etkin olmasının yolu açılmıştır?
Soru: 5

Osmanlı Devleti’nde Hz. Peygamber’in soyundan gelen seyit ve şeriflerle ilgilenmek, onların haklarını korumak ve takibini yapmakla görevli olan ve kayıtlarını şecere-i tayyibe adlı defterlere kaydeden görevli aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 6

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde "Büyük Külliyeler Devri" olarak bilinen dönemde inşa edilen mimari eserler arasında yer almaz?
Soru: 7

Osmanlı Devleti’nin 1716’daki Petervaradin Savaşı’nda aldığı yenilgi üzerine imzalanan, Batı ile yapılan savaşların bir süre için durmasında ve Batı’nın üstünlüğünün kabul edilmesinde etkili olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 8

XVIII. yüzyıldaki Osmanlı-Rus ilişkilerini belli coğrafi bölgelere hâkim olma mücadelesi çerçevesinde değerlendirmek gerekir.

Buna göre, XVIII. yüzyılda iki devletin çıkarlarının

I. Balkanlar,
II. Kırım,
III. Kafkasya bölgelerinde

bölgelerinden hangileri üzerinde çatıştığı söylenebilir?
Soru: 9

Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki padişahların hangisi döneminde Ayastefanos Antlaşması’nın şartlarının hafifletilmesi karşılığında Kıbrıs’ın yönetimi İngiltere’ye bırakılmıştır?
Soru: 10

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi yenilikleri arasında gösterilemez?
Soru: 11

Japon imparatorunun yeğeninin İstanbul ziyaretinden sonra II. Abdülhamit’in iade-i ziyaret yapılmasını istemesi üzerine Japonya’ya gönderilen, dönüş yolunda yakalandığı tayfun sonucu batan ancak Tük-Japon ilişkilerinin yakınlaşmasında etkili olan Türk gemisi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 12

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahatların

I. anayasal devlet,
II. parlamenter sistem,
II. hukukun üstünlüğü

anlayışlarından hangilerinin ilk kez uygulanmasını sağladığı söylenebilir?
Soru: 13

Karadeniz’deki Rumların Türkler tarafından katledildiğini; Trabzon, Samsun, Sinop ve Amasya’yı içine alan özerk bir Pontus devletinin kurulması gerektiğini savunan raporunu Paris Barış Konferansı’nda gündeme getiren Trabzon metropoliti aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 14

Aşağıdakilerden hangisi Millî Kongre Cemiyetinin özellikleri arasında yer almaz?
Soru: 15

Erzurum Kongresi’nin

I Pontus Rumlarının Karadeniz’in doğusunda devlet kurmalarını önleme,
II. doğu İllerinde bir Ermeni devletinin kurulmasına engel olma,
III. Sivas’taki kongreye doğru İllerinden temsilci gelmesini sağlama

amaçlarından hangileri doğrultusunda toplandığı söylenebilir?
Soru: 16

Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele taraftarı olarak bilinen, cephe haberlerini ilk kez veren, Mustafa Kemal’in farklı isimlerle birçok yazısının yayımlandığı ve başyazarlığını Celal Nuri’nin yaptığı yayın organıdır?
Soru: 17

Mustafa Kemal tarafından Meclise sunulan 24 Nisan Önergesi’nde yer alan

I. Hükümet kurmak zorunludur.
II. Büyük Millet Meclisinin üzerinde hiçbir güç yoktur.
III. Geçici olarak bir hükümet başkanı tanımak ya da padişah vekili çıkarmak uygun değildir.

maddelerinden hangileri İstanbul Hükümetinin yok sayıldığını gösterir?
Soru: 18

I. İnönü Muharebesinden sonra Afganistan ile imzalanan dostluk antlaşmasında Türk heyetinin başkanlığım yapan ve TBMM Hükümetinin Moskova büyükelçisi olan devlet adamı ve asker aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 19

Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın kazananları arasında yer almaz?
Soru: 20

Atatürk Dönemi’nde okulların açılmasının devlet iznine bağlanması, öğretmen maaşlarının belirlenmesi, Talim ve Terbiye Dairesinin oluşturulması ve müfredat programlarının halkın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmesi aşağıdaki inkılaplardan hangisi ile gerçekleşmiştir?
Soru: 21

Aşağıdaki gelişmelerin hangisi diğerlerinden önce gerçekleştirilmiştir?
Soru: 22

1930’da çıkarılan kanunla kurulan ve 3 Ekim 1935’te faaliyetlerine başlayan Merkez Bankasının

I. para piyasasını ve tedavülünü düzenlemek,
II. ülkedeki tüm bankaları denetlemek,
III. hazine işlemlerini yerine getirmek

görevlerinden hangilerini yerine getirdiği söylenebilir?
Soru: 23

Atatürk Dönemi’nde başlatılan üniversite reformu sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?
Soru: 24

Devletçilik; devlet, ülke ve ulus imkanlarının kullanımında, işletilmesinde, çağdaşlaşmada devletin sosyal, kültürel, ekonomik vb. her alana yön veren ilkesidir.

Buna göre, devletçiliğin aynı zamanda,

I. halkçılık,
II. milliyetçilik,
III. inkılapçılık

ilkelerinden hangileri ile ilgili olduğu söylenebilir?
Soru: 25

Türkiye’nin 8 Ağustos 1949’da üye olduğu, üye ülkelerin ekonomik gelişimlerini desteklemek, iş birliğini güçlendirmek amacıyla kurulan ve Parlamenterler Meclisi Başkanlığını 2010-2012 yılları arasında Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 26

1960’ta ilan edilen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığına getirilen ve 1974’te yapılan bir darbe sonucu görevi sona eren Rum lider aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 27

Rusya Devleti Başkanı Mihail Garbaçov tarafından 1987’de açıklanan Glasnost politikasının hedefleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

Benzer Testler