KPSS 2020 Coğrafya Denemesi 9

Soru: 1

I. Çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi
II. Balıkçılığın Karadeniz bölgesinde daha yaygın olması
III. Çeşitli akarsu rejimlerinin görülmesi
IV. Ege’de deniz etkisinin iç kesimlere ulaşması

Yukarıdakilerden hangisi Türkiye'de çok çeşitli iklim tiplerinin görülmesine bir örnektir?
Soru: 2

Yukarıdaki haritada Ülkemizdeki başlıca kırık hatlarının yerleri gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden tespitlerden hangisinin doğru olduğu söylenebilir?
Soru: 3

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de enlem etkisine ters bir durumdur?
Soru: 4

Akarsulardan;

I. Ulaşım
II. Turizm
III. Enerji üretimi
IV. Sulama ve kullanma suyu sağlama alanlarında yaralanılabilir.

Buna bağlı olarak Türkiye'deki akarsulardan, bu alanların hangisinden en çok yararlanmaktadır?
Soru: 5

Sanayi kuruluşlarından ve araçlardan Atmosfer'e karışan yabancı maddelerin, özellikle kükürtdioksit, karbonmonksit ve katı maddelerin canlılar üzerinde meydana getirdiği tahribatlara duman zararları denir.

Aşağıda isimleri verilen şehirlerin sanayileşme oranları düşünüldüğünde hangisinde duman zararlılığının daha fazla olduğu söylenebilir?
Soru: 6

Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde numaralı alanlardan hangisinde yağışlar 150-200 KM iç kısımlara kadar ulaşmaktadır?
Soru: 7

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ekonomisine, yer şekillerinin neden olduğu sonuçlardan biri değildir?
Soru: 8

Bazı tarım ürünleri devletin koyduğu sınırlamalar nedeniyle bazıları da yetişme koşulları açısından ancak dar bir alanda yetiştirilebilmektedir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi bu gruba dahil edilemez?
Soru: 9

Türkiye’de yetiştirilen hayvan türleri ve bu türlerin yoğun olduğu yerler aşağıda verilmiştir.

Bu eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
Soru: 10

Türkiye’de avlanan balık miktarının büyük bir bölümü (%81) Karadeniz’den sağlanır.
Karadeniz’de balıkçılığın gelişmesinde;

I. Kıyı şeridinin uzun oluşu
II. İklimin ılıman oluşu
III. Kıta sahanlığının dar oluşu
IV. Yer şekillerinin fazla engebeli oluşu
V. Tarım alanlarının sınırlı oluşu

gibi faktörlerden hangisinin etkisi daha azdır?
Soru: 11

Yukarıdaki tabloda beş tarım ürününün ekim alanı ile üretim miktarları verilmiştir.

Buna göre birim alandan alınan verim, hangi üründe en düşük hangi üründe en yüksektir?
Soru: 12

Bir bölgenin iklim ve yer şekilleri, o bölgede yetiştirilen tarım ürünleri üzerinde doğrudan etkilidir.

Buna göre haritada gösterilen yörelerde sırasıyla hangi ürünler yoğun olarak yetiştirilir?
Soru: 13

Dış satım gelirleri, dış alım giderlerinden daha az olan ülkelerde dış ticaret açığı vardır.

Buna göre, ülkemizdeki dış ticaret açığını kapatmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha öncelikli bir durumdur?
Soru: 14

Türkiye gibi sanayisi hızla gelişen ülkeler için enerji üretimi oldukça önemlidir. Türkiye’nin dış ticaretinde açık vermesinin en önemli nedenleri arasında, yurt dışından alımı yapılan enerji kaynaklarına ödediği döviz giderleridir.

Döviz giderlerini azaltmak, ülkemizi yurt dışına bağımlı olmaktan kurtarmak ve çevreye de zarar vermemek için, Türkiye’nin ihtiyacı olan enerjiyi öncelikle nerden sağlamalıdır?
Soru: 15

I. Susurluk-Emet- Mustafakemalpaşa
II. Ergani-Murgul-Küre
III. Ödemiş-Karaburun-Sarayönü

Yukarıda verilen merkezlerde çıkarılan maden aşağıdaki şıklarda hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?
Soru: 16

“GAP” projesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir çok sanayi alanında gelişme göstermesi beklenmektedir.

GAP ve bölgenin diğer özellikleri düşünüldüğünde, bu bölgemizde aşağıdaki sanayi dallarından hangisinde yakın zamanda gelişme beklenemez?
Soru: 17

Türkiye’de kuzey – güney yönlü karayolu yapımının güçlüğü, kıyı ile iç bölgeler arasında iklim ve bitki örtüsü bakımından belirgin farklılıklar görülmesi, Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonuçlarındandır?
Soru: 18

Ülkemizin turizm potansiyeli düşünüldüğünde, turizm sektörü gelişmiş İspanya, Fransa, Yunanistan, İsviçre gibi ülkelerden daha az gelişmiş olmasını aşağıdakilerden hangisi ile açıklayamayız?

Benzer Testler