KPSS 2020 Coğrafya Denemesi 6

Soru: 1

I. Hakkari
II. Isparta
III. Çanakkale
IV. Ankara
V. Gaziantep

Yukarıda verilen merkezlerden hangileri arasında yerel saat farkı daha fazladır?
Soru: 2

Ülkemizin dış ticareti giderek artış göstermektedir.

Aşağıda belirtilenlerden hangisi ülkemizin ihracatında ekonomik olarak daha fazla önem oluşturmaktadır?
Soru: 3

Aşağıda belirtilen enerji üretim tiplerinden hangisiyle ülkemizin jeolojik yapısı arasında yakın ilişki bulunmaktadır?
Soru: 4

Ülkemizde linyitle çalışan termik santrallerin sayısı oldukça fazladır.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde linyitle çalışan termik santrallere örnek gösterilemez?
Soru: 5

Yerkabuğunun ana yapısında ekonomik değer taşıyan mineral topluluklarına maden denir.

Bir madenin ülkemizde işletmeye açılabilmesi için;

I. Tenör oranının yüksek olması
II. Rezervinin yeterli olması
III. Gerekli sermaye ve teknolojinin bulunması

Yukarıda verilenlerden hangileri gereklidir?
Soru: 6

Kimyasal ilaçlama yapmadan, doğal yapısıyla oynanmamış alanlarda her aşaması kontrollü ve sertifikalı yapılan arıcılık faaliyetine organik arıcılık denir.

Buna göre haritada verilen yerlerin hangisinde endemik bitki türleri zengin olduğundan arıcılık faaliyetleri gelişmiştir?
Soru: 7

Aşağıda belirtilen tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye’de ekim alanı daha dardır?
Soru: 8

1963 yılından sonra Türkiye’de doğum oranlarını sınırlandırıcı planlı dönem politikalarının izlenmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
Soru: 9

Türkiye’de göçler genelde doğudan batıya doğru gerçekleşmektedir.

Ülkemizde iç göçleri engellemek amacıyla aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?
Soru: 10

Tarım alanlarının dar ve parçalı olduğu sahalarda tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır.

Buna göre, haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğu daha fazladır?
Soru: 11

Türkiye, konumu ve iklim özellikleri nedeniyle orman yangınlarının yaygın yaşanabileceği bir ülkedir.

Haritada taralı gösterilen yerlerin hangisinde orman yangını görülme olasılığı daha azdır?
Soru: 12

Türkiye’de en çok bulunan göller tektonik yapılı göllerdir.

Ülkemizde tektonik göllerin yaygın olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 13

Türkiye’de dağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz’de boyuna kıyılar, dağların kıyıya dik uzandığı Ege’de enine kıyılar görülmektedir.

Aşağıda verilen enine ve boyuna kıyıların karşılaştırılmalarından hangisi doğru değildir?
Soru: 14

Türkiye’nin jeomorfolojik oluşumunda buzulların en az etkiye sahip olmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?
Soru: 15

– Renkleri kırmızı olan topraklarda turunçgil, zeytin, bağcılık tarımı yapılmaktadır.
– İğne yapraklı ormanların bulunduğu yerlerde görülen soğuk ve nemli bölge toprağıdır.
– Kuzey Anadolu dağlarının denize bakan yamaçlarında humus oranı fazla olan topraklardır.
– Akarsuların taşıyıp biriktirdiği materyallerden oluşan verimli topraklardır.

Yukarıda herhangi bir özelliğinden bahsedilmeyen ülkemizdeki toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 16

– Yıllık sıcaklık farkları fazladır.
– Fiziksel çözünme şiddetlidir.
– Ürün çeşitliliği azdır.
– Bitki örtüsü dağ çayırlarıdır.

Yukarıda bazı özellikleri belirtilen yöre haritada kaç numarayla gösterilmiştir?
Soru: 17

Antalya ve Şanlıurfa aynı enlemde yer almasına rağmen yıl içinde sıcaklık ortalamaları birbirinden farklıdır.

Bu iki merkezin sıcaklık ortalamalarının farklı olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?
Soru: 18

Dünya yukarıdaki konumda iken Türkiye’de aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

Benzer Testler