KPSS 2020 Coğrafya Denemesi 5

Soru: 1

Kıvrılma özelliğini kaybetmiş olan tabakalar kırılmaya uğrarlar. Böylece fay hatları oluşur. Fay hatları boyunca, bazı kısımlar çökerken, bazı kısımlarda, yüksekte kalırlar. Çöken kısımlara GRABEN, yükselen kısımlara HORST denir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya uygun bir dağ örneği değildir?
Soru: 2

Türkiye’de özellikle dağların kıyıya uzanış yönüne bağlı olarak farklı kıyı tipleri ve şekilleri oluşmuştur.

Yukarıdaki haritada taralı olarak verilen alanlarda aşağıdakilerden hangisi ortak olarak görülür?
Soru: 3

Sanayi tesisleri ve yerleşmeye bağlı olarak bazı körfezlerde kirlilik fazla olur.

Buna göre haritada verilen körfezlerin hangisinde kirlilik diğerlerine göre daha azdır?
Soru: 4

Akdeniz’de bulunan Aksu, Köprüçayı, Manavgat gibi akarsuların rejimleri Seyhan, Ceyhan gibi akarsulara göre daha düzenlidir.

Bu akarsuların aynı bölgede yer almasına rağmen rejimlerinde görülen bu farklılığın sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Soru: 5

Türkiye rüzgâr erozyonu yazları sıcak ve kurak geçtiği yerlerde daha fazla görülür.

Yukarıda verilen alanların hangisinde rüzgâr erozyonu daha azdır?
Soru: 6

Türkiye’de en az etkili dış kuvvet buzullardır.
I. Türkiye’nin en büyük buzulu Güneydoğu Toroslar üzerindeki Uludoruk’da bulunan İzbırak buzuludur.
II. Orta Kuşağın daha sıcak olan güney yarısı içinde yer alan Türkiye’de örtü buzulu görülmez.
III. Türkiye’de en fazla görülen buzul aşındırma şekilleri sirkler, sirk gölleri ve buzul vadileridir.
IV. II. Jeolojik Zamanda buzul dönemlerinde Türkiye’nin yüksek dağlık alanları buzulların etkisine girmiştir.

Buna göre buzullarla verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
Soru: 7

Aşağıdakilerden hangisi, kuraklığın Türkiye’deki etkileri arasında gösterilemez?
Soru: 8

Çığ, büyük kar yığınlarının yamaç boyunca hareket etmesidir.
I. Kayaç yapısı
II. Kar yağışı
III. Bitki örtüsünün cılız olması
IV. Beşeri faktörler
V. Eğim

Yukarıdaki kıyı tiplerinden hangileri özel konum şartlarından dolayı Türkiye’de görülmez?
Soru: 9

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de görülen atmosfer kökenli doğal afetler arasında yer almaz?
Soru: 10

Türkiye arazisinin şekillenmesi ve bugünkü görünümünü kazanmasında buzulların etkisi oldukça azdır.
Bu durum, Türkiye’nin;
I. Yüzölçümünün küçük olması
II. Yüksek düzlüklerin bulunması
III. Orta enlemlerde yer alması

özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir?
Soru: 11

Türkiye’de, IV. jeolojik zamanda buzullaşmaya uğrayan sahalar içinde Ege Bölgesi’nin bulunmaması bu bölgenin öncelikle hangi özelliğine bağlanabilir?
Soru: 12

Yukarıda verilen merkezlerin hangisinde rüzgârın oluşturduğu şekiller daha fazla görülmektedir?
Soru: 13

I. Rüzgâr
II. Akarsu
III. Buzul

Yukarıda verilen erozyon çeşitlerinden hangisinin Türkiye’de etkisinin daha az olduğu söylenebilir?
Soru: 14

Yukarıda verilen merkezlerin hangisinde erozyonun olumlu sonuçları arasında yer alan ova oluşumlarından birine rastlanmaz?
Soru: 15

Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşmasında dalga biriktirme faaliyetinin etkili olduğu söylenebilir?
Soru: 16

Heyelan: Toprakla birlikte ana kayanın da yamaçlar boyunca hareket etmesidir.

Aşağıda heyelan ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 17

Yukarıdaki tabloda, üç kentin yıllık, ocak ayı ve temmuz ayı sıcaklık ortalamaları verilmiştir.

Yukarıdaki illerde sıcaklık değerlerinin farklılık göstermesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Soru: 18

Türkiye’nin yıllık indirgenmiş sıcaklık haritasıyla gerçek sıcaklık haritası karşılaştırıldığında;
I. Konya
II. Edirne
III. Erzurum
IV. Iğdır
V. Sivas

illerinden hangisinin gerçek ve indirgenmiş sıcaklık değerleri arasındaki farkın daha az olduğu görülür?

Benzer Testler