KPSS 2020 Coğrafya Denemesi 4

Soru: 1

Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin göreceli konum sonuçlarının iklim üzerindeki etkileri arasında gösterilemez?
Soru: 2

Yukarıdaki haftada numaralanmış alanlardan hangisinde yer alan dağlar oluşum açısından farklı bir sınıflamada değerlendirilir?
Soru: 3

- Kaynak kısmı yurt dışında, ağız kısmı sınırlarımız içindedir. - Dar ve oldukça derin bir vadide akıp üzerinde Türkiye’nin en yüksek barajı kuruludur. - Üzerinde hidroelektrik üretimi yapılan baraj bulunmaz. - Ermenistan-Türkiye sınırının belli bir kısmını çizmektedir.

Verilen özelliklerle aşağıdaki Türkiye akarsularından hangisi eşleştirilemez?
Soru: 4

Türkiye denizlerinde yer alan;

I. Enine II. Ria III. Limanlı IV. Kalanklı

kıyılardan hangilerinin oluşumunda iç kuvvetlerin etkisinden söz edilemez?
Soru: 5

Yukarıdaki haritada numaralanmış alanlardan hangilerinin iklim, bitki örtüsü ve toprak yapıları benzerlik gösterir?
Soru: 6

Türkiye'de meydana gelen doğal afetlerden en fazla can ve mal kaybına yol açanı depremlerdir. Anadolu, Alp - Himalaya deprem kuşağında yer alan, aktif bir hat üzerindedir. Arabistan yarımadasının Avrasya Levhasına doğru ilerlemesiyle arada sıkışan Anadolu arazisi bu nedenle zaman zaman kırılmakta ve yılda birkaç cm civarı batıya kaymaktadır. Bu durum deprem olaylarını kaçınılmaz kılar. Ancak bazı arazilerimizde bu risk düşüktür. Çünkü zemin faylarla parçalanmamıştır.

Buna göre yukarıdaki haritada numaralanmış alanlardan hangileri Türkiye'nin deprem riski yüksek sahaları arasında gösterilemez?
Soru: 7

- Yazlan kısa, serin ve yağışlıdır.
- Kimyasal tortul kayaçlar geniş yer tutuğundan mağara ve obruklara sıklıkla rastlanır.
- Geniş bir düzlük olup oluşumunda Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyaller etkili olmuştur.
- Paleozoyik yaşlı bir arazidir. Deprem riskide düşüktür.

Yukarıda verilen öncüllerle aşağıdaki yörelerden hangisi eşleştirilemez?
Soru: 8

Orta Anadolu'da nüfusun büyük bir kısmı bölge kenarları ile dağ eteklerinde toplanmıştır.
Bu durumun nedenleri arasında;

I. Yağış miktarı,
II. Su kaynakları,
III. Eğim koşulları

özelliklerinden hangileri gösterilebilir?
Soru: 9

Türkiye'nin 2016 yılı nüfus yapısı ve özellikleriyle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Soru: 10

Aşağıdaki tarım ürünü çiftlerinden hangisinin aynı iklim bölgesinde doğal şartlar dahilinde yetişme şansı en azdır?
Soru: 11

Türkiye'de yürütülen aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisi daha çok tüketici nüfusun fazla olduğu alanların yakın çevresinde toplanmıştır?
Soru: 12

Aşağıdaki merkezlerden hangisi diğerlerinden farklı bir ekonomik etkinlikle gelişme göstermiştir?
Soru: 13

Türkiye'de kış ılıklığı isteyen bir tarım ürünü yukarıdaki haritada numaralandırılmış merkezlerden hangisinde yetiştirilemez?
Soru: 14

I. Alaçatı
II. Yatağan
III. Karakaya
IV. Hamitabat

Yukarıda verilen Türkiye'nin enerji üretim tesislerinden hangileri tükenmez enerji kaynakları ile elektrik üretmektedir?
Soru: 15

I. Ham maddenin varlığı,
II Enerji kaynaklarına yakınlık,
III. Su kaynaklarına yakınlık

Unsurlarından hangileri Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın kuruluş yerinin tespitinde belirleyici olmuştur?
Soru: 16

Dağların kıyıya paralel uzandığı yüksek ve sarp alanlarda kıyı ile iç kesim arası ulaşımda güçlükler yaşanır. Bu alanlarda geçit kullanmak zorunlu hale gelmiştir.

Buna göre, yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerde bulunan geçitler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Soru: 17

Türkiye'de turizmin geliştirilmesi, gelecek nesillere aktarılması ve ekonomik gelirin artırılması hedefleriyle 2023 Turizm Stratejisi kapsamında Turizm Gelişim Koridorları oluşturulmuştur.

Buna gore, aşağıdakilerden hangisi İpek Yolu Turizm Koridoru kapsamında yer alan bir merkez değildir?
Soru: 18

KOP kapsamında bir alt proje olup Göksu Nehri'nin sularının bir kanal aracılığıyla Konya Ovası'na aktarılmasını kapsar. 17 km uzunluğu ile Türkiye'nin Suruç kanalından sonraki ikinci uzun sulama kanalıdır.

Yukarıda bahsi geçen sulama kanalı aşağıdakilerden hangisidir?

Benzer Testler