KPSS 2020 Coğrafya Denemesi 3

Soru: 1

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de enleme bağlı olarak düzenli bir değişiklik göstermez?
Soru: 2

Anadolu Yarımadası, etrafı dağlarla çevrili çanak görünümündedir.

Bu durum;

I. Yağış miktarını
II. Kıyılar ile ulaşımı
III. Ova alanların dağılışını

faktörlerinden hangilerini daha fazla etkilemiştir?
Soru: 3

Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Anadolu Dağları’nın beşeri faaliyetler üzerindeki etkilerinden biridir?
Soru: 4

Konya Ovası’nda sulamanın artması ile;

I. fındık üretimi
II. sebzecilik
III. makineli tarım
IV. nadas alanları

unsurlarından hangilerinde artış olması beklenmektedir?
Soru: 5

Türkiye’de plato adı verilen yüksek düzlüklerin geniş yer kaplamasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
Soru: 6

Dünya’da gerçekleşen küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki yıllarda deniz seviyesinde beklenen yükselme, birçok yerleşimi olumsuz yönde etkileyecektir.

Buna göre, Türkiye’de gerçekleşen deniz suyu yükselmesi sonucunda aşağıdaki yörelerimizden hangisinde sular altında kalacak alanların oranı daha fazla olacaktır?
Soru: 7

Yukarıdaki haritada Türkiye’de temmuz ayı indirgenmiş sıcaklık dağılışı gösterilmiştir.

Bu haritadaki yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Soru: 8

Yukarıdaki haritada Türkiye’de az yağış alan bazı yerler gösterilmiştir.

Buna göre, az yağış alan yerler ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin ortak olduğu söylenebilir?
Soru: 9

I Orman miktarı II İklim özellikleri III Toprak özellikleri IV Maden çeşidi ve miktarı

Türkiye’nin kıyılarında nüfusun iç kesimlere göre fazla olmasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?

Soru: 10

Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılmış yerlerin hangisindeki nüfus artışının nedeni hem tarımsal faaliyetler hem de sanayi tesislerinin dağılışı ile ilgilidir?
Soru: 11

Çukurova ve çevresinin aşırı nüfuslanmasında aşağıdakiLerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
Soru: 12

Yukarıdaki haritada işaretli yerlerden hangisinde zeytin üretim alanlarının daha fazla olduğu söylenebilir?
Soru: 13

Türkiye’deki hayvancılık ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Soru: 14

Türkiye'nin yıllara göre dış alım ve dış satım miktarının gösterildiği bir tablodan,

I. ihracatın ithalatı karşılama oranı, II. dış ticaret açığının en fazla olduğu yıl, III. en çok ticaret yapılan ülkeler, IV. dış ticaret hacminin gelişimi

Soru: 15

Yer altı kaynaklarının çıkarıldığı ve işlendiği yerlerde yerleşim alanları hızla büyürler ve gelişirler.

Buna göre, aşağıda verilen şehirlerden hangisi bu duruma örnek olarak verilebilir?
Soru: 16

Türkiye’de sanayi tesislerinin arttığı yerlerde aşağıdakilerin hangisinde artma olması beklenmez?
Soru: 17

Samsun Limanı’nın, Sinop Limanına göre gelişmiş olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
Soru: 18

Güneydoğu Anadolu Türkiye’de kış turizminin en az geliştiği bölgelerden biridir.
I. Yaz sıcaklıklarının yüksek olması
II. Yükselti ve eğimin az olması
III. Buharlaşmanın fazla olması
IV. Tanıtım ve ulaşım imkanlarının azlığı

Bu durumun nedenleri arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilemez?

Benzer Testler