KPSS 2020 Coğrafya Denemesi 2

Soru: 1

Türkiye’de yaz saati uygulamasına geçildiğinde ulusal saat 12.00’yi gösterdiği anda, bir cismin gölge boyunun en kısa olduğu ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 2

Doğu Anadolu Bölgesi’nde aritmetik nüfus yoğunluğu az olduğu halde, tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır.

Bu durumun nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Soru: 3

Karadeniz Bölgesi’nde kıyıdan itibaren bir duvar gibi yükselen dağlar, kıyı şeridi ile iç kesimler arasında iklimin farklılaşmasına neden olur.

Aşağıda verilen kentlerden hangi ikisinin arasında iklim farklılığı daha azdır?
Soru: 4

Türkiye’nin kırsal kesimlerindeki yerleşme tipleri incelendiğinde, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da toplu kır yerleşmeleri, Karadeniz’de ise dağınık kır yerleşmelerinin daha yaygın olduğu görülür.

Bölgeler arasındaki bu farklılığı oluşturan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 5

Yukarıda nüfus yoğunluğunun az olduğu bazı alanlar gösterilmiştir.

Bu alanlarda nüfus yoğunluğunun az olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?
Soru: 6

Yukarıdaki grafikte Türkiye’de 1996 ve 2000 yılları arasında 12 ve daha yukarı yaşlarda tarım, sanayi ve hizmet sektöründe çalışan nüfusun miktarı verilmiştir.

Bu grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Soru: 7

Yukarıdaki tabloda Türkiye’deki bazı ovaların ortalama yükseltileri verilmiştir.

Bu bilgiler Türkiye’nin yeryüzü şekilleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
Soru: 8

I. Yağış miktarı artar. II. Sıcaklık değerleri düşer. III. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi kısalır. IV. Yükselti artar. V. Sıcaklık farkı artar.

Yukarıdaki Türkiye haritasında gösterilen ok doğrultusunda gidildiğinde, bu durumlardan hangilerinin gerçekleşmesi beklenmez?
Soru: 9

I. Bitki örtüsünün gür olması II. Dağların kıyıya paralel uzanması III. Her mevsim yağış alması IV. Havanın taşıyabildiği nem miktarının azalması V. Kıta sahanlığının dar olması

Karadeniz kıyılarında yamaç boyunca yükselen havanın yağış bırakması, yukarıdakilerden hangilerinin sonucudur?
Soru: 10

Yukarıdaki haritada verilen yörelerin iklim koşulları göz önüne alındığında, hangisinde yıkanma yetersizliğine bağlı topraktaki kireç ve tuz oranının daha yüksek olması beklenir?
Soru: 11

Tarım ürünlerinin üretiminde ve üretim alanlarının dağılışında iklimin etkisi belirgindir.

Yukarıdaki haritada belirtilen yerlerden hangisinde yağış rejimine bağlı olarak buğday üretimi yapılamaz?
Soru: 12

Yukarıda sıcaklık ve yağış koşulları verilen kent aşağıdaki ürünlerden hangisinin yetişmesine uygun değildir?
Soru: 13

Yurdumuz farklı iklim tiplerine ve dolayısıyla çok zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Bu nedenle arı yetiştiriciliğine ve bal üretimine uygun bir ülkedir.

Aşağıdaki bölgelerden hangisinde arıcılık faaliyeti diğerlerine göre daha az gelişmiştir?
Soru: 14

I. Ambarlı - Doğalgaz
II. Çatalağzı - Linyit
III. Soma - Linyit
IV Atatürk - Su gücü
V. Sarayköy - Jeotermal

Yukarıdaki santrallerin hangisinde kullanılan enerji kaynağı yanlış eşleştirilmiştir?
Soru: 15

Endüstri kuruluşlarının yerinin belirlenmesinde etkili olan faktörlerden biri de hammaddeye yakınlıktır.

Buna göre, Erzurum-Kars Bölümü’nde kurulacak aşağıdaki sanayi tesislerinin hangisinde hammaddeye yakınlığın daha etkili olduğu söylenebilir?
Soru: 16

Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü Doğu Anadolu Bölgesi’ndedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu göl için söylenemez?
Soru: 17

Türkiye’nin birçok yöresinde tektonik hareketliliğe bağlı olarak fay kaynakları görülür. Mineralce zengin bu kaynaklar kaplıca, ılıca, içmece gibi isimlerle anılırlar.

Yukarıdaki açıklama göz önüne alınırsa; haritada belirtilen yerlerden hangisinde fay kaynaklarının daha yaygın olması beklenir?
Soru: 18

Türkiye’de karstik kökenli ovalar, Batı ve Orta Toroslar üzerinde yer alır. Bu tür ovalar diğer ovalara göre daha küçüktür.

Aşağıdaki ovalardan hangisi karstik kökenli değildir?

Benzer Testler