KPSS 2020 Coğrafya Denemesi 1

Soru: 1

Kuzey Anadolu Dağlarının ve Yıldız Dağlarının denize bakan yamaçları boyunca oluşmuş alt formasyonu, zengin gür orman örtüsü toprağa bol miktarda organik atık vermektedir.

Organik atık miktarının fazla olduğu bu topraklar için

I. Koyu renklidir.
II. Su tutma kapasitesi yüksektir.
III. Verimlilik azdır.
IV. Taneli bir yapıya sahiptir

yargılarından hangileri söylenebilir?
Soru: 2

Kuzey Anadolu Dağlarının kuzey bakan yamaçlarında nemli ılıman ve nemli soğuk koşullar altında yetişen ormanlar yer alırken güneye bakan yamaçlarda bozkır, karaçam ve meşe ormanları görülür.

Bu durumun meydana gelmesinde etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 3

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de radyoaktif kirliliğe neden olmuştur?
Soru: 4

Yukarıdaki haritada Türkiye’nin ocak ayı ortalama indirgenmiş sıcaklık dağılışı haritası verilmiştir.


Bu haritada kıyılarda sıcaklık değerinin iç kısımlardan, güneyde sıcaklık değerinin kuzeyden fazla olmasında sırasıyla aşağıdakilerden hangileri etkili olmuştur?
Soru: 5

Yukarıdaki haritada numaralanmış alanlardan hangisinde güncel buzullara rastlanmaz?
Soru: 6

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kalın kireç taşı tabakaları üzerinde oluşan bir yeryüzü şekli değildir?
Soru: 7

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bulunan ve doğal setleşme sonucu oluşmuş göllerden biri değildir?
Soru: 8

I. Yıllık nüfus artış hızının en fazla gerçekleştiği dönem 1955-1960 yılları arasını kapsar.
II. En düşük nüfus artış hızı 1940-1945 yıllarında olmuştur.
III. 1975-1980 arası dönemde aile planlamasının etkileri hissedilmiş, nüfus artış hızı düşmüştür.
IV. 1990 sayımlarında kırsal nüfus kentsel nüfustan fazla çıkmıştır.

Türkiye’de nüfusun tarihsel gelişimi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Soru: 9

Türkiye’den ABD, Ingiltere ve Fransa gibi ülkelere beyin göçü meydana gelmesinde,

I. verimli çalışma şartlarından yoksun kalma,
II. alanında istihdam edilememe,
III. nüfus artış hızında meydana gelen artış,
IV. alınan ücretlerin düşük olması

durumlarından hangileri daha etkili olmuştur?
Soru: 10

Türkiye’de yerleşik hayata geçilen dönem olan Neolitik Döneme ait yerleşmelerin sayısı oldukça fazladır.

Bu döneme ait yerleşmelerin Türkiye’de fazla olmasında

I. mağaraların fazla olması,
II. su kaynaklarının bol olması,
III. iklim koşullarını uygun olması

faktörlerinden hangileri etkili olmuştur?
Soru: 11

Türkiye’nin 1950 yılından sonra hızlı bir sanayileşme sürecine girmesi aşağıda verilenlerden hangisinde bir artışa neden olmamıştır?
Soru: 12

Anadolu toprakları üzerinde geçmişten günümüze kadar İpek Yolu, Kral Yolu gibi birçok ulaşım ağı gelişim göstermiştir. Günümüzde ise TEM ve uluslararası yolları gibi yollar mevcuttur.

Bu ulaşım ağlarının yapılmasında etkili olan öncelikli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 13

I. Buğday
II. Şeker pancarı
III. Pamuk
IV. Mısır

Doğu Karadeniz’in kıyı kuşağında yukarıdaki tarım ürünlerinden hangileri yetiştirilemez?
Soru: 14

Türkiye’de eğim ve engebenin fazla oîduğu alanlarda makineli tarım yapmak oldukça zordur.

Buna göre, aşağıdaki kentlerden hangisi makineli tarım için uygun değildir?
Soru: 15

- Torosların engebeli arazisine uyum sağlamış bir hayvan türüdür.
- Ormanlara verdiği zararlar bu hayvan türünün sayıca azaltılmasına neden olmuştur.

Özellikleri verilen hayvan türü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru: 16

Türkiye’de çıkarılan aşağıdaki madenlerden hangisinin çıkarıldığı ilde işleme tesisi yoktur?
Soru: 17

Doğu Karadeniz Bölgesel gelişim projesi kapsamında bulunan Yeşil Yol Projesi’nin öncelikli amacı aşağıdaki sektörlerden hangisinin gelişimini sağlamaktadır?
Soru: 18

Türkiye’de iç turizm hareketlerinin her geçen yıl artış göstermesinde

I. ulaşım olanaklarının iyileşmesi,
II. turlar aracılığı ile uygun turistik faaliyetlerin yapılması,
III. kişi başına düşen milli gelirde artışlar yaşanması

özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?

Benzer Testler