Hukukun Temel Kavramları Test 4

Soru: 1

Hiçbir hukuk kuralıyla sınırlandırılmadan anayasa yapma gücüne sahip olan İktidara ne ad verilir?
Soru: 2

Uzun ve ayrıntılı hükümler içeren anayasalara ne ad verilir?
Soru: 3

Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası'nın temel ilkelerinden biri değildir?
Soru: 4

Değiştirilemez hükümler içeren anayasalar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle İfade edilmektedir?
Soru: 5

Milli Egemenlik ilkesi ilk kez hangi anayasa île kabul edilmiştir?
Soru: 6

Egemenlik yetkilerinin tek bir merkeze toplandığı devlet yapısına ne ad verilir?
Soru: 7

Aşağı da kilerden hangisi parlamenter sistemde mutlaka bulunması gereken özelliklerdendir?
Soru: 8

Aşağıdaki seçeneklerde verilen özelliklerden hangisi bir anayasanın sert (katı) olduğunun kanıtlarından biridir?
Soru: 9

1961 Anayasasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Soru: 10

Yasama ve yürütme kuvvetlerinin yasama organında toplanmasına ilişkin hükümet sistemine ne ad verilir?
Soru: 11

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasının öngördüğü meclis hükümeti sisteminin bir unsuru değildir?
Soru: 12

Aşağıdaki anayasalardan hangisi ile TBMM ilk kez egemenliğin kullanımında ve temsilinde tek yetkili organ olmaktan çıkarılmıştır?
Soru: 13

Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası ile kabul edilen yeniliklerden değildir?
Soru: 14

1921 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Soru: 15

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı imparatorluğu anayasacılık dönemine ait değildir?

Benzer Testler