Hukukun Temel Kavramları Test 1

Soru: 1

Bir idari işlemin unsurlarından (yetki, şekil, sebep, konu, maksat) herhangi birinde oluşan hukuka aykırılık aşağıdakilerden hangisiyle giderilir?
Soru: 2

Bir ülkede belli bir dönemde yürürlükte bulunan hukuk kurallarından sadece yazılı olanlara ne isim verilir?
Soru: 3

Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dallarından biridir?
Soru: 4

Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tümüne verilen isim nedir?
Soru: 5

Aşağıdakilerden hangisi bir hukuksal iş ya da işlem şekil unsurlarına uygun olarak. yapılmış olsa dahi içeriğinde yani konusunda hukuka aykırılık, sakatlıklar olması durumudur?
Soru: 6

Amca ile yeğen arasında kaçıncı dereceden akrabalık vardır?
Soru: 7

Hukukta borcun ifa edilmemesinin ve haksız fiil ile oluşan zararın yaptırımı aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
Soru: 8

Aşağıdakilerden hangisi karma hukuk dalları arasında yer alır?
Soru: 9

Kişilerin birbirleriyle, toplumla ve devletle, devletlerin de diğer devletlerle olan ilişkilerini düzenleyen maddi yaptırımlı kurallara ne ad verilir?
Soru: 10

Devletin şeklini, yapısını, organlarını, bu organların birbiriyle olan ilişkilerini ve vatandaşların temel hak ve ödevlerini düzenleyen hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisinde düzenlenmiştir?

Benzer Testler