Doğal Afetler Test 2

Soru: 1

Heyelan; kalın toprak tabakası ile kaya kütlesinin yer çekiminin etkisiyle eğim yönünde kayması olayıdır. Aşın eğim, şiddetli yağış, tabakaların durumu, toprağın yapısı heyelanlan oluşturan başlıca etmenlerdir.

Buna göre haritada işaretli alanlardan hangisinde heyelan oluşma ihtimalinin daha fazla olması beklenir?
Soru: 2

Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluştuğu yerlerde erozyon daha etkilidir?
Soru: 3

Türkiye’de erozyonun en önemli nedenlerinden biri de bitki örtüsünün seyrek olmasıdır.

Buna göre haritada taralı olarak gösterilen alanlardan hangisinde yukarıdaki nedene dayalı olarak meydana gelecek erozyonun daha az olması beklenir?
Soru: 4

Türkiye’de son yıllarda Bartın, Antalya, İstanbul ve İzmir gibi merkezlerde sel ve taşkın olaylarının meydana gelmesinde;

I. kısa süreli ani sağanak yağışlar,
II. kar erimeleri,
III. yerleşim merkezlerinin dere yataklarına yakın kurulması, IV. dere yataklarına çöp ve moloz dökülmesi

gibi durumlardan hangileri etkili olmamıştır?
Soru: 5

Aşağıdakilerden hangisi depremden korunmak için deprem öncesinde alınması gereken önlemlerden biri değildir?
Soru: 6

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de erozyona neden olan beşeri faktörlerden biri değildir?
Soru: 7

Yukarıdaki I. grafik, Türkiye topraklarının deprem derecelerine göre dağılımını, II. grafik ise Türkiye nüfusunun deprem bölgelerine göre dağılımını göstermektedir.

Yalnızca grafiklere bakılarak,

I. Nüfusun %70’i I. ve II. derece deprem alanlarında yerleşmiştir.
II. Türkiye'de görülen şiddetli deprem sayısı hafif şiddetli deprem sayısından fazladır.
III. Deprem riskinin az olduğu yerlerde yerleşmede azdır.
IV. Türkiye topraklarının %66’sı 1. ve II. derecede deprem alanıdır.

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
Soru: 8

Aşağıda bazı merkezler ve bu merkezlerde en fazla meydana gelen doğal afet eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
Soru: 9

Yukarıdaki haritada Türkiye’deki fay hatlan gösterilmiştir.

Kuzey Anadolu deprem kuşağı üzerinde X ile gösterilen merkezde oluşabilecek bir depremin aşağıdaki illerin hangisinde daha az hissedilmesi beklenir?
Soru: 10

Gediz Havzası, Muş-Varto Yöresi, İzmit Körfezi çevresi ve Bolu-Gerede Ovası’nın jeolojik yapısı incelendiğinde, aşağıdakilerden hangisi bakımından benzer oldukları söylenebilir?
Soru: 11

Türkiye’de son 100 yıl içinde en çok ve en şiddetli depremler Kuzey Anadolu deprem kuşağında meydana gelmiştir. Bu kuşak üzerinde oluşan Erzincan, Erzurum, Düzce ve — depremleri büyük hasarlara neden olmuştur. Can ve mal kaybının fazla olduğu bu depremler Türkiye’nin ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunun göstergesidir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Benzer Testler